รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง หรือไม่ตรงสาขา ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : ตรงกับสาขาวิชา 2 : ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381642.11151173.33426.67
ปริญญาเอก ปกติ351337.14121083.33216.67
ปริญญาเอก สมทบ33100.003133.33266.67
บริหารธุรกิจ2150.0011100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.0011100.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.0011100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.0911100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.0911100.0000.00
บริหารศาสตร์1119.0911100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4375.0033100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4375.0033100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4375.0033100.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร11545.454250.00250.00
ปริญญาเอก ปกติ11545.454250.00250.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9444.443133.33266.67
พืชไร่11100.0011100.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3133.3311100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ3133.3311100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3133.3311100.0000.00
วิทยาศาสตร์4250.0022100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.0022100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4250.0022100.0000.00
เศรษฐศาสตร์33100.003133.33266.67
ปริญญาเอก สมทบ33100.003133.33266.67
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์33100.003133.33266.67