รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง หรือไม่ตรงสาขา ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : ตรงกับสาขาวิชา 2 : ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.329666.67333.33
ปริญญาเอก ปกติ35822.867571.43228.57
ปริญญาเอก สมทบ3266.672150.00150.00
บริหารธุรกิจ2150.0011100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.0011100.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.0011100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.0911100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.0911100.0000.00
บริหารศาสตร์1119.0911100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.0022100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.0022100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.0022100.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.27200.002100.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.27200.002100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.33200.002100.00
พืชไร่100.00000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.0011100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.0011100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.0011100.0000.00
เศรษฐศาสตร์3266.672150.00150.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.672150.00150.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.672150.00150.00