รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง หรือไม่ตรงสาขา ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : ตรงกับสาขาวิชา 2 : ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1491812.08171376.47423.53
ปริญญาโท ปกติ86910.478787.50112.50
ปริญญาโท สมทบ63914.299666.67333.33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7228.5722100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7228.5722100.0000.00
การจัดการป่าไม้7228.5722100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์700.00000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ700.00000.0000.00
การบริหารสาธารณะ700.00000.0000.00
บริหารธุรกิจ37513.515360.00240.00
ปริญญาโท สมทบ37513.515360.00240.00
การบัญชี1119.0911100.0000.00
บริหารธุรกิจ26415.384250.00250.00
ผลิตกรรมการเกษตร35514.295360.00240.00
ปริญญาโท สมทบ17423.534375.00125.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน14321.433266.67133.33
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3133.3311100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1815.56100.001100.00
ปฐพีศาสตร์600.00000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร4125.00100.001100.00
พืชสวน300.00000.0000.00
พืชไร่100.00000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท400.00000.0000.00
ศิลปศาสตร์100.00000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.00
การพัฒนาสุขภาพชุมชน100.00000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11100.00000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ11100.00000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม11100.00000.0000.00
วิทยาศาสตร์19210.5322100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ19210.5322100.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล7114.2911100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ9111.1111100.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0011100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2150.0011100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0011100.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน2214.5511100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2214.5511100.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2214.5511100.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ500.00000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร200.00000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร300.00000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี6116.6711100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6116.6711100.0000.00
สัตวศาสตร์6116.6711100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ300.00000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.00
วิทยาลัยนานาชาติ100.00000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ100.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์300.00000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ200.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์200.00000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์100.00000.0000.00