รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง หรือไม่ตรงสาขา ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : ตรงกับสาขาวิชา 2 : ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549817.9531717956.4713843.53
ปริญญาตรี ปกติ2,73448117.5930116956.1513243.85
ปริญญาตรี สมทบ411741.46161062.50637.50
บริหารธุรกิจ56010218.21775672.732127.27
ปริญญาตรี ปกติ56010218.21775672.732127.27
การจัดการ11465.265360.00240.00
การตลาด109109.176350.00350.00
การเงิน52917.3155100.0000.00
บริหารธุรกิจ5347.554375.00125.00
บัญชี1926935.94554174.551425.45
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.002150.00150.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454531.03301963.331136.67
ปริญญาตรี ปกติ1454531.03301963.331136.67
การจัดการชุมชน3266.67100.001100.00
การตลาด100.00000.0000.00
บัญชี4375.0022100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.004375.00125.00
รัฐศาสตร์26726.92300.003100.00
เกษตรป่าไม้601728.3312866.67433.33
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.4311100.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.3355100.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.00200.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.1115426.671173.33
ปริญญาตรี ปกติ1711911.1115426.671173.33
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.54200.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.0313430.77969.23
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.819444.44555.56
ปริญญาตรี ปกติ1131916.819444.44555.56
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.393133.33266.67
การประมง4125.00000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.003133.33266.67
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.563266.67133.33
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73900.009100.00
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73900.009100.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11300.003100.00
รัฐศาสตร์1021312.75600.006100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.68161062.50637.50
ปริญญาตรี ปกติ1203327.5013753.85646.15
การประมง952425.2610660.00440.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.003133.33266.67
ปริญญาตรี สมทบ9444.4433100.0000.00
การประมง9444.4433100.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.59371745.952054.05
ปริญญาตรี ปกติ4394510.25281450.001450.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.353133.33266.67
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.00
พืชสวน155138.399555.56444.44
พืชสวน (พืชผัก)33100.002150.00150.00
พืชไร่1081816.6710550.00550.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67100.001100.00
อารักขาพืช3725.4111100.0000.00
เกษตรเคมี12325.002150.00150.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.339333.33666.67
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00100.001100.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.004125.00375.00
พืชไร่6466.674250.00250.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.718562.50337.50
ปริญญาตรี ปกติ1121210.718562.50337.50
การสื่อสารดิจิทัล1121210.718562.50337.50
วิทยาศาสตร์1874725.13292068.97931.03
ปริญญาตรี ปกติ1874725.13292068.97931.03
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00100.001100.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.86121191.6718.33
สถิติ200.00000.0000.00
เคมี25832.003133.33266.67
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.50100.001100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62400.004100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.2488100.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.198225.00675.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.198225.00675.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.546116.67583.33
ภาษาอังกฤษ8444.762150.00150.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.4426830.771869.23
ปริญญาตรี ปกติ1225343.4426830.771869.23
พลังงานทดแทน491122.457228.57571.43
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.5319631.581368.42
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.518450.00450.00
ปริญญาตรี ปกติ532241.518450.00450.00
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.3611100.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.56100.001100.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.836350.00350.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.7110550.00550.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.7110550.00550.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.1422100.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.7611100.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.635120.00480.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.222150.00150.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.00302170.00930.00
ปริญญาตรี ปกติ1853418.38261765.38934.62
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.797457.14342.86
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.008450.00450.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.0911100.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.2110880.00220.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.0044100.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.0011100.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.0011100.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.6722100.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.455480.00120.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.455480.00120.00
เศรษฐศาสตร์22313.643266.67133.33
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.6922100.0000.00