รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง หรือไม่ตรงสาขา ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : ตรงกับสาขาวิชา 2 : ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.4423311348.5012051.50
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.5223211248.2812051.72
ปริญญาตรี สมทบ2913.4511100.0000.00
บริหารธุรกิจ6367812.26463167.391532.61
ปริญญาตรี ปกติ6367812.26463167.391532.61
การจัดการ14696.165240.00360.00
การตลาด13064.625240.00360.00
การเงิน12864.694250.00250.00
บัญชี1854825.95302583.33516.67
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.15200.002100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.692150.00150.00
ปริญญาตรี ปกติ10487.692150.00150.00
การจัดการ100.00000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.00000.0000.00
การประมง2150.0011100.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.00000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.00000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.00000.0000.00
รัฐศาสตร์27311.11100.001100.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.00000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.0266100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ23273.0266100.0000.00
การจัดการชุมชน700.00000.0000.00
การตลาด1400.00000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.00000.0000.00
บัญชี16212.5011100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.00000.0000.00
รัฐศาสตร์4100.00000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.0044100.0000.00
เกษตรป่าไม้7000.00000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.8511100.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.00000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.185240.00360.00
ปริญญาตรี ปกติ178116.185240.00360.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.00000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.645240.00360.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.91500.005100.00
ปริญญาตรี ปกติ184115.98500.005100.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.79400.004100.00
รัฐศาสตร์9233.26100.001100.00
ปริญญาตรี สมทบ200.00000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.00
รัฐศาสตร์100.00000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.8925936.001664.00
ปริญญาตรี ปกติ1445638.8925936.001664.00
การประมง1044745.1924937.501562.50
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.50100.001100.00
ผลิตกรรมการเกษตร568518.98291448.281551.72
ปริญญาตรี ปกติ541509.24281346.431553.57
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.73200.002100.00
ปฐพีศาสตร์2713.7011100.0000.00
พืชสวน1662313.8614964.29535.71
พืชสวน (พืชผัก)11100.00000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.00200.002100.00
พืชสวน (ไม้ผล)100.00000.0000.00
พืชไร่1141412.286233.33466.67
วิทยาการสมุนไพร23313.04100.001100.00
อารักขาพืช5300.00000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.3311100.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.33100.001100.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.00000.0000.00
เกษตรเคมี2700.00000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.7011100.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.00000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.8511100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.49300.003100.00
ปริญญาตรี ปกติ7756.49300.003100.00
การสื่อสารดิจิทัล7756.49300.003100.00
วิทยาศาสตร์2075627.05331442.421957.58
ปริญญาตรี ปกติ2075627.05331442.421957.58
คณิตศาสตร์2015.00100.001100.00
ฟิสิกส์ประยุกต์200.00000.0000.00
วัสดุศาสตร์221254.5510440.00660.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.43100.001100.00
สถิติ800.00000.0000.00
เคมี412868.2915640.00960.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.0011100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.5211100.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.294250.00250.00
ศิลปศาสตร์14553.454125.00375.00
ปริญญาตรี ปกติ14553.454125.00375.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.263133.33266.67
ภาษาอังกฤษ6911.45100.001100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.93400.004100.00
ปริญญาตรี ปกติ14274.93400.004100.00
พลังงานทดแทน6845.88300.003100.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.05100.001100.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.7310880.00220.00
ปริญญาตรี ปกติ371129.7310880.00220.00
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.5011100.0000.00
สถาปัตยกรรม8112.5011100.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.868675.00225.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.308225.00675.00
ปริญญาตรี ปกติ1872312.308225.00675.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.962150.00150.00
วิศวกรรมอาหาร3925.13200.002100.00
วิศวกรรมเกษตร49510.202150.00150.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.00200.002100.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.54402357.501742.50
ปริญญาตรี ปกติ2165324.54402357.501742.50
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.624375.00125.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.3511654.55545.45
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.638450.00450.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.67171058.82741.18
เศรษฐศาสตร์1882211.7013215.381184.62
ปริญญาตรี ปกติ1882211.7013215.381184.62
เศรษฐศาสตร์5523.64000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.36300.003100.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.714125.00375.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.156116.67583.33