รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง หรือไม่ตรงสาขา ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : ตรงกับสาขาวิชา 2 : ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1382316.67181583.33316.67
ปริญญาโท ปกติ871314.949888.89111.11
ปริญญาโท สมทบ511019.619777.78222.22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ900.00000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ900.00000.0000.00
การจัดการป่าไม้900.00000.0000.00
บริหารธุรกิจ23626.0955100.0000.00
ปริญญาโท สมทบ23626.0955100.0000.00
การบัญชี4125.0011100.0000.00
บริหารธุรกิจ19526.3244100.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร38615.795480.00120.00
ปริญญาโท สมทบ20210.002150.00150.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน1715.88100.001100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3133.3311100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18422.2233100.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.0011100.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.0022100.0000.00
พืชสวน800.00000.0000.00
พืชไร่200.00000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6233.33000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6233.33000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6233.33000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.002150.00150.00
ปริญญาโท สมทบ22100.002150.00150.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.002150.00150.00
วิทยาศาสตร์15533.3355100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14535.7155100.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.6722100.0000.00
พันธุศาสตร์33100.0033100.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร800.00000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1500.00000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1000.00000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน1000.00000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4125.00100.001100.00
ปริญญาโท ปกติ4125.00100.001100.00
สัตวศาสตร์4125.00100.001100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์700.00000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ700.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์700.00000.0000.00