รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง หรือไม่ตรงสาขา ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : ตรงกับสาขาวิชา 2 : ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.80685682.351217.65
ปริญญาโท ปกติ874551.72383284.21615.79
ปริญญาโท สมทบ513262.75302480.00620.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.5655100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ9555.5655100.0000.00
การจัดการป่าไม้9555.5655100.0000.00
บริหารธุรกิจ231565.22131292.3117.69
ปริญญาโท สมทบ231565.22131292.3117.69
การบัญชี44100.0044100.0000.00
บริหารธุรกิจ191157.899888.89111.11
ผลิตกรรมการเกษตร382360.53211780.95419.05
ปริญญาโท สมทบ201575.00151173.33426.67
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.5912866.67433.33
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.0033100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18844.4466100.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.0011100.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.0022100.0000.00
พืชสวน8225.0022100.0000.00
พืชไร่22100.0011100.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.3333100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6583.3333100.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.3333100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.002150.00150.00
ปริญญาโท สมทบ22100.002150.00150.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.002150.00150.00
วิทยาศาสตร์15640.0066100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14642.8666100.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.6722100.0000.00
พันธุศาสตร์33100.0033100.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.3311100.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.5011100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.5011100.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.0011100.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.674125.00375.00
ปริญญาโท ปกติ10440.004125.00375.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.004125.00375.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.003266.67133.33
ปริญญาโท ปกติ44100.003266.67133.33
สัตวศาสตร์44100.003266.67133.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.007571.43228.57
ปริญญาโท ปกติ88100.007571.43228.57
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.007571.43228.57
เศรษฐศาสตร์7342.8633100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7342.8633100.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.8633100.0000.00