รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง หรือไม่ตรงสาขา ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : ตรงกับสาขาวิชา 2 : ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.712,5791,29650.251,27949.59
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.812,5401,27950.351,25749.49
ปริญญาตรี สมทบ554989.09391743.592256.41
บริหารธุรกิจ84481496.4559734657.9625142.04
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4559734657.9625142.04
การจัดการ21721398.161527750.667549.34
การตลาด18517494.051288264.064635.94
การเงิน12412096.77824048.784251.22
บัญชี22321696.8617012271.764828.24
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.79652538.464061.54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.76752533.334965.33
ปริญญาตรี ปกติ11811395.76752533.334965.33
การจัดการ1111100.0022100.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.006116.67583.33
การประมง333296.9721733.331466.67
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.919111.11888.89
รัฐศาสตร์393794.8725520.001976.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.1212975.00325.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.7520411355.399044.12
ปริญญาตรี ปกติ27726896.7520411355.399044.12
การจัดการชุมชน66100.005120.00480.00
การตลาด55100.00200.002100.00
บัญชี1717100.0013969.23430.77
บัญชี77100.007342.86457.14
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.0020210.001890.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67200.002100.00
รัฐศาสตร์474493.6230826.672170.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.0012650.00650.00
เกษตรป่าไม้646398.44413278.05921.95
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.00231565.22834.78
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.30353188.57411.43
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.507228.57571.43
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.005360.00240.00
เศรษฐศาสตร์55100.002150.00150.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.741123127.688172.32
ปริญญาตรี ปกติ18818095.741123127.688172.32
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.1221733.331466.67
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.10912426.376773.63
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.501202722.509377.50
ปริญญาตรี ปกติ19118797.911162723.288976.72
การบริหารท้องถิ่น6583.333133.33266.67
รัฐประศาสนศาสตร์918997.80631625.404774.60
รัฐศาสตร์949398.94501020.004080.00
ปริญญาตรี สมทบ9888.89400.004100.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.002100.00
รัฐศาสตร์6583.33200.002100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.901114136.947063.06
ปริญญาตรี ปกติ16415493.901114136.947063.06
การประมง13712792.70943638.305861.70
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.0017529.411270.59
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7843123855.2219344.78
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1839622155.8117544.19
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.16341544.121955.88
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.67392256.411743.59
ปฐพีศาสตร์383797.3720630.001470.00
พืชสวน15615599.361107669.093430.91
พืชสวน (พืชผัก)121083.335360.00240.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.748450.00450.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.477342.86457.14
พืชไร่13812993.48865462.793237.21
วิทยาการสมุนไพร1717100.0012433.33866.67
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.86221045.451254.55
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.7515853.33746.67
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.00301550.001550.00
เกษตรเคมี161487.508112.50787.50
ปริญญาตรี สมทบ464189.13351748.571851.43
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.006116.67583.33
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.67291655.171344.83
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.19453066.671533.33
ปริญญาตรี ปกติ645992.19453066.671533.33
การสื่อสารดิจิทัล645992.19453066.671533.33
วิทยาศาสตร์25623892.971658048.488450.91
ปริญญาตรี ปกติ25623892.971658048.488450.91
คณิตศาสตร์3838100.00241250.001250.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00900.009100.00
วัสดุศาสตร์1111100.0010330.00770.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.89472655.322042.55
สถิติ1414100.001000.0010100.00
เคมี151493.338450.00450.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.927457.14342.86
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.8921628.571571.43
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.88292586.21413.79
ศิลปศาสตร์1039996.12854047.064552.94
ปริญญาตรี ปกติ1039996.12854047.064552.94
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.72502550.002550.00
ภาษาอังกฤษ424095.24351542.862057.14
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.91753952.003648.00
ปริญญาตรี ปกติ12711892.91753952.003648.00
พลังงานทดแทน898494.38603151.672948.33
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.4715853.33746.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.37604981.671118.33
ปริญญาตรี ปกติ767497.37604981.671118.33
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.15181372.22527.78
สถาปัตยกรรม292896.55242291.6728.33
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.00181477.78422.22
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.041427049.307250.70
ปริญญาตรี ปกติ22721896.041427049.307250.70
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.39463065.221634.78
วิศวกรรมอาหาร504590.00251248.001352.00
วิศวกรรมเกษตร656396.92351234.292365.71
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.0014857.14642.86
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.8822836.361463.64
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.2715610667.954931.41
ปริญญาตรี ปกติ18317897.2715610667.954931.41
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.55523771.151528.85
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.92422661.901535.71
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.0010770.00330.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.77523669.231630.77
เศรษฐศาสตร์28227497.162016130.3514069.65
ปริญญาตรี ปกติ28227497.162016130.3514069.65
เศรษฐศาสตร์828198.78632133.334266.67
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.6817952.94847.06
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.85701318.575781.43
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.001100.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.10501836.003264.00