รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง หรือไม่ตรงสาขา ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : ตรงกับสาขาวิชา 2 : ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.3021210449.0610850.94
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.3321010349.0510750.95
ปริญญาตรี สมทบ5559.092150.00150.00
บริหารธุรกิจ8449110.78523159.622140.38
ปริญญาตรี ปกติ8449110.78523159.622140.38
การจัดการ217209.2213646.15753.85
การตลาด185147.575360.00240.00
การเงิน12410.81000.0000.00
บัญชี2235524.66332266.671133.33
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05100.001100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.084375.00125.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.084375.00125.00
การจัดการ1100.00000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.00
การประมง33618.184375.00125.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.8315746.67853.33
ปริญญาตรี ปกติ2773010.8315746.67853.33
การจัดการชุมชน6233.3311100.0000.00
การตลาด5120.00000.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.00
บัญชี7685.716350.00350.00
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58200.002100.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.512150.00150.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.13100.001100.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.002150.00150.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.0011100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.79300.003100.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.79300.003100.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.19300.003100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.504125.00375.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14200.002100.00
การบริหารท้องถิ่น6116.67100.001100.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26100.001100.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.562150.00150.00
การบริหารท้องถิ่น33100.002150.00150.00
รัฐศาสตร์6233.33000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.8322522.731777.27
ปริญญาตรี ปกติ1644426.8322522.731777.27
การประมง1374432.1222522.731777.27
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.7220945.001155.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.4220945.001155.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.762150.00150.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.334375.00125.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.162150.00150.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.71200.002100.00
พืชไร่1381611.597342.86457.14
วิทยาการสมุนไพร17317.65100.001100.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.90100.001100.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.8811100.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13000.0000.00
วิทยาศาสตร์2564617.97231252.171147.83
ปริญญาตรี ปกติ2564617.97231252.171147.83
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.363133.33266.67
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67500.005100.00
สถิติ1400.00000.0000.00
เคมี15533.3333100.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15100.001100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.225240.00360.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.0066100.0000.00
ศิลปศาสตร์10332.913133.33266.67
ปริญญาตรี ปกติ10332.913133.33266.67
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64100.001100.00
ภาษาอังกฤษ4224.762150.00150.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.9212433.33866.67
ปริญญาตรี ปกติ1273829.9212433.33866.67
พลังงานทดแทน891011.244125.00375.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.688337.50562.50
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.537685.71114.29
ปริญญาตรี ปกติ76810.537685.71114.29
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.107685.71114.29
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.4215640.00960.00
ปริญญาตรี ปกติ2273515.4215640.00960.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.064375.00125.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.004250.00250.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.005120.00480.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50200.002100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.49271866.67933.33
ปริญญาตรี ปกติ1833217.49271866.67933.33
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.247457.14342.86
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.678787.50112.50
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.6711100.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.9711654.55545.45
เศรษฐศาสตร์28272.485120.00480.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.485120.00480.00
เศรษฐศาสตร์8222.44100.001100.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.882150.00150.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45200.002100.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.00