รายงานสถิติบันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 06 : ไม่ระบุ 01 : ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 02 : รัฐวิสาหกิจ 03 : พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 04 : ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 05 : พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 00 : อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.32900.00888.8900.00111.1100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ35822.86700.007100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.09100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.09100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์1119.09100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.27200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.27200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.33200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3266.67200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.67200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00