รายงานสถิติบันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 06 : ไม่ระบุ 01 : ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 02 : รัฐวิสาหกิจ 03 : พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 04 : ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 05 : พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 00 : อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1491812.081700.00952.9400.00423.53423.5300.0000.00
ปริญญาโท ปกติ86910.47800.00337.5000.00225.00337.5000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ63914.29900.00666.6700.00222.22111.1100.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7228.57200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7228.57200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้7228.57200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ37513.51500.00480.0000.00120.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ37513.51500.00480.0000.00120.0000.0000.0000.00
การบัญชี1119.09100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ26415.38400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร35514.29500.00360.0000.00120.00120.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ17423.53400.00250.0000.00125.00125.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน14321.43300.00266.6700.00133.3300.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3133.33100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1815.56100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาสุขภาพชุมชน100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์19210.53200.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ19210.53200.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล7114.29100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ9111.11100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน2214.55100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2214.55100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2214.55100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี6116.67100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6116.67100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์6116.67100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยนานาชาติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00