รายงานสถิติบันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 06 : ไม่ระบุ 01 : ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 02 : รัฐวิสาหกิจ 03 : พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 04 : ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 05 : พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 00 : อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549817.9531700.00247.5720.6317354.5711636.5920.6300.00
ปริญญาตรี ปกติ2,73448117.5930100.00237.6420.6616956.1510534.8820.6600.00
ปริญญาตรี สมทบ411741.461600.0016.2500.00425.001168.7500.0000.00
บริหารธุรกิจ56010218.217700.0033.9000.006077.921418.1800.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ56010218.217700.0033.9000.006077.921418.1800.0000.00
การจัดการ11465.26500.0000.0000.00480.00120.0000.0000.00
การตลาด109109.17600.0000.0000.00233.33466.6700.0000.00
การเงิน52917.31500.0000.0000.005100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ5347.55400.0000.0000.00375.00125.0000.0000.00
บัญชี1926935.945500.0035.4500.004581.82712.7300.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00200.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454531.033000.00723.3300.001240.001136.6700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1454531.033000.00723.3300.001240.001136.6700.0000.00
การจัดการชุมชน3266.67100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
การตลาด100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.00200.0000.0000.002100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00400.00125.0000.00250.00125.0000.0000.00
รัฐศาสตร์26726.92300.0000.0000.00133.33266.6700.0000.00
เกษตรป่าไม้601728.331200.00650.0000.00541.6718.3300.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33500.0000.0000.0000.005100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.00200.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.111500.00320.0000.00320.00960.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1711911.111500.00320.0000.00320.00960.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.54200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.031300.00323.0800.00323.08753.8500.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.81900.00222.2200.00222.22444.44111.1100.00
ปริญญาตรี ปกติ1131916.81900.00222.2200.00222.22444.44111.1100.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39300.0000.0000.00133.33266.6700.0000.00
การประมง4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.00300.0000.0000.00133.33133.33133.3300.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56300.00266.6700.0000.00133.3300.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73900.0000.0000.00555.56444.4400.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73900.0000.0000.00555.56444.4400.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11300.0000.0000.003100.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์1021312.75600.0000.0000.00233.33466.6700.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.681600.0016.2500.00318.751275.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1203327.501300.0017.6900.00323.08969.2300.0000.00
การประมง952425.261000.00110.0000.00110.00880.0000.0000.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.44300.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
การประมง9444.44300.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.593700.00410.8100.001745.951643.2400.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ4394510.252800.00310.7100.001346.431242.8600.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35300.0000.0000.003100.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39900.0000.0000.00555.56444.4400.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.00200.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
พืชไร่1081816.671000.00220.0000.00330.00550.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช3725.41100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เกษตรเคมี12325.00200.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.33900.00111.1100.00444.44444.4400.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00400.0000.0000.00375.00125.0000.0000.00
พืชไร่6466.67400.00125.0000.0000.00375.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.71800.00225.0000.00337.50225.00112.5000.00
ปริญญาตรี ปกติ1121210.71800.00225.0000.00337.50225.00112.5000.00
การสื่อสารดิจิทัล1121210.71800.00225.0000.00337.50225.00112.5000.00
วิทยาศาสตร์1874725.132900.0000.0013.452379.31517.2400.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1874725.132900.0000.0013.452379.31517.2400.0000.00
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.861200.0000.0018.331191.6700.0000.0000.00
สถิติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.50100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62400.0000.0000.00125.00375.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24800.0000.0000.008100.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.19800.0000.0000.00450.00450.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19800.0000.0000.00450.00450.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54600.0000.0000.00233.33466.6700.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76200.0000.0000.002100.0000.0000.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.442600.0013.8500.001350.001246.1500.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1225343.442600.0013.8500.001350.001246.1500.0000.00
พลังงานทดแทน491122.45700.0000.0000.00342.86457.1400.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.531900.0015.2600.001052.63842.1100.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.51800.0000.0000.00562.50337.5000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ532241.51800.0000.0000.00562.50337.5000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.56100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.83600.0000.0000.00466.67233.3300.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.711000.0000.0000.00880.00220.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.711000.0000.0000.00880.00220.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.14200.0000.0000.002100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63500.0000.0000.00480.00120.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22200.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.003000.0013.3313.331446.671446.6700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1853418.382600.0013.8513.851453.851038.4600.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79700.0000.0000.00457.14342.8600.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00800.0000.0000.00675.00225.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.211000.00110.0000.00440.00550.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00400.0000.0000.0000.004100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45500.0000.0000.00120.00480.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45500.0000.0000.00120.00480.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์22313.64300.0000.0000.00133.33266.6700.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.69200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00