รายงานสถิติบันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 06 : ไม่ระบุ 01 : ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 02 : รัฐวิสาหกิจ 03 : พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 04 : ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 05 : พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 00 : อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.4423300.00146.0162.5813658.377632.6210.4300.00
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.5223200.00146.0362.5913658.627532.3310.4300.00
ปริญญาตรี สมทบ2913.45100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ6367812.264600.0012.1712.173371.741123.9100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6367812.264600.0012.1712.173371.741123.9100.0000.00
การจัดการ14696.16500.0000.0000.00360.00240.0000.0000.00
การตลาด13064.62500.0000.0000.00360.00240.0000.0000.00
การเงิน12864.69400.0000.00125.00375.0000.0000.0000.00
บัญชี1854825.953000.0013.3300.002480.00516.6700.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.15200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.69200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10487.69200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.00
การจัดการ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์27311.11100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.02600.0000.0000.00350.00350.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ23273.02600.0000.0000.00350.00350.0000.0000.00
การจัดการชุมชน700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี16212.50100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.00400.0000.0000.00250.00250.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้7000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.85100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.18500.0000.0000.00480.00120.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ178116.18500.0000.0000.00480.00120.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.64500.0000.0000.00480.00120.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.91500.0000.00120.0000.00480.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ184115.98500.0000.00120.0000.00480.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.79400.0000.00125.0000.00375.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9233.26100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.892500.0014.0000.001352.001040.0014.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1445638.892500.0014.0000.001352.001040.0014.0000.00
การประมง1044745.192400.0014.1700.001250.001041.6714.1700.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.50100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร568518.982900.00310.3413.451448.281137.9300.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ541509.242800.00310.7113.571450.001035.7100.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.73200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2713.70100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
พืชสวน1662313.861400.00214.2917.14857.14321.4300.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1141412.28600.0000.0000.00350.00350.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร23313.04100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช5300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.33100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.33100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.70100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.85100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.49300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ7756.49300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล7756.49300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
วิทยาศาสตร์2075627.053300.0013.0313.032266.67927.2700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2075627.053300.0013.0313.032266.67927.2700.0000.00
คณิตศาสตร์2015.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์221254.551000.0000.0000.00550.00550.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.43100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
สถิติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี412868.291500.0000.0000.001280.00320.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.00100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.52100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.29400.0000.0000.00375.00125.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์14553.45400.0000.0000.00250.00250.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14553.45400.0000.0000.00250.00250.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.26300.0000.0000.00133.33266.6700.0000.00
ภาษาอังกฤษ6911.45100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.93400.00125.0000.00375.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14274.93400.00125.0000.00375.0000.0000.0000.00
พลังงานทดแทน6845.88300.0000.0000.003100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.05100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.731000.0000.0000.00990.00110.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ371129.731000.0000.0000.00990.00110.0000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.50100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม8112.50100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.86800.0000.0000.00787.50112.5000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.30800.00112.50112.50450.00225.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1872312.30800.00112.50112.50450.00225.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.96200.0000.0000.002100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร3925.13200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร49510.20200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.544000.0025.0012.502152.501640.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2165324.544000.0025.0012.502152.501640.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.62400.0000.0000.004100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.351100.0000.0000.00872.73327.2700.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.63800.0000.0000.00450.00450.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.671700.00211.7615.88529.41952.9400.0000.00
เศรษฐศาสตร์1882211.701300.00323.0800.00646.15430.7700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1882211.701300.00323.0800.00646.15430.7700.0000.00
เศรษฐศาสตร์5523.64000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.36300.0000.0000.003100.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.71400.00250.0000.00125.00125.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.15600.00116.6700.00233.33350.0000.0000.00