รายงานสถิติบันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 06 : ไม่ระบุ 01 : ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 02 : รัฐวิสาหกิจ 03 : พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 04 : ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 05 : พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 00 : อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้23730.43600.00233.3300.00233.33233.3300.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ18527.78400.00125.0000.00250.00125.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5240.00200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6350.00300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00300.0000.0000.00266.67133.3300.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7114.29000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.00