รายงานสถิติบันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 06 : ไม่ระบุ 01 : ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 02 : รัฐวิสาหกิจ 03 : พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 04 : ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 05 : พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 00 : อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.261500.00960.0016.67320.0016.6716.6700.00
ปริญญาเอก ปกติ181583.331200.00758.3318.33325.0018.3300.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5360.00300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.00
บริหารธุรกิจ22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.00200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์22100.00200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67400.00125.0000.00250.00125.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6466.67400.00125.0000.00250.00125.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67400.00125.0000.00250.00125.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.50400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7685.71300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร44100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร3266.67200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.00