รายงานสถิติบันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 06 : ไม่ระบุ 01 : ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 02 : รัฐวิสาหกิจ 03 : พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 04 : ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 05 : พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 00 : อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1382316.671800.00527.7815.56422.22844.4400.0000.00
ปริญญาโท ปกติ871314.94900.00222.22111.11333.33333.3300.0000.00
ปริญญาโท สมทบ511019.61900.00333.3300.00111.11555.5600.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ23626.09500.00120.0000.00120.00360.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ23626.09500.00120.0000.00120.00360.0000.0000.00
การบัญชี4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ19526.32400.0000.0000.00125.00375.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร38615.79500.00360.0000.0000.00240.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ20210.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน1715.88100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3133.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18422.22300.00133.3300.0000.00266.6700.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
พืชสวน800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์15533.33500.00120.00120.00360.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14535.71500.00120.00120.00360.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00300.00133.3300.00266.6700.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4125.00100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ4125.00100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์4125.00100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00