รายงานสถิติบันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 06 : ไม่ระบุ 01 : ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 02 : รัฐวิสาหกิจ 03 : พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 04 : ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 05 : พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 00 : อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.806800.003145.5934.411826.471522.0611.4700.00
ปริญญาโท ปกติ874551.723800.001539.4725.261334.21718.4212.6300.00
ปริญญาโท สมทบ513262.753000.001653.3313.33516.67826.6700.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.56500.00360.00120.00120.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ9555.56500.00360.00120.00120.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้9555.56500.00360.00120.00120.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ231565.221300.00323.0800.00538.46538.4600.0000.00
ปริญญาโท สมทบ231565.221300.00323.0800.00538.46538.4600.0000.00
การบัญชี44100.00400.00250.0000.00250.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ191157.89900.00111.1100.00333.33555.5600.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร382360.532100.001676.1914.7614.76314.2900.0000.00
ปริญญาโท สมทบ201575.001500.001386.6716.6700.0016.6700.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.591200.001083.3318.3300.0018.3300.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.00300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18844.44600.00350.0000.00116.67233.3300.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
พืชสวน8225.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
พืชไร่22100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.33300.00133.3300.00133.33133.3300.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6583.33300.00133.3300.00133.33133.3300.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.33300.00133.3300.00133.33133.3300.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์15640.00600.00233.33116.67350.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14642.86600.00233.33116.67350.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00300.00133.3300.00266.6700.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.50100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.00100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.67400.0000.0000.00250.00250.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10440.00400.0000.0000.00250.00250.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.00400.0000.0000.00250.00250.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.00300.00133.3300.0000.00133.33133.3300.00
ปริญญาโท ปกติ44100.00300.00133.3300.0000.00133.33133.3300.00
สัตวศาสตร์44100.00300.00133.3300.0000.00133.33133.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.00342.8600.00457.1400.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ88100.00700.00342.8600.00457.1400.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.00342.8600.00457.1400.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์7342.86300.00266.6700.0000.00133.3300.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7342.86300.00266.6700.0000.00133.3300.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.86300.00266.6700.0000.00133.3300.0000.00