รายงานสถิติบันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 06 : ไม่ระบุ 01 : ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 02 : รัฐวิสาหกิจ 03 : พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 04 : ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 05 : พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 00 : อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.712,57900.0031212.10471.821,46756.8874428.8550.1900.00
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.812,54000.0030512.01431.691,45457.2472928.7050.2000.00
ปริญญาตรี สมทบ554989.093900.00717.95410.261333.331538.4600.0000.00
บริหารธุรกิจ84481496.4559700.006310.5581.3439065.3313422.4520.3400.00
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4559700.006310.5581.3439065.3313422.4520.3400.00
การจัดการ21721398.1615200.00127.8931.978857.894730.9221.3200.00
การตลาด18517494.0512800.0053.9100.008163.284232.8100.0000.00
การเงิน12412096.778200.001214.6322.445668.291214.6300.0000.00
บัญชี22321696.8617000.002414.1231.7612472.941911.1800.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.796500.001015.3800.004163.081421.5400.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.767500.001114.6700.002432.003952.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ11811395.767500.001114.6700.002432.003952.0000.0000.00
การจัดการ1111100.00200.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00600.00116.6700.00350.00233.3300.0000.00
การประมง333296.972100.0000.0000.00838.101361.9000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91900.00111.1100.00333.33555.5600.0000.00
รัฐศาสตร์393794.872500.00312.0000.00520.001664.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.121200.00650.0000.00433.33216.6700.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.7520400.004622.5552.458843.146431.3700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ27726896.7520400.004622.5552.458843.146431.3700.0000.00
การจัดการชุมชน66100.00500.00120.0000.00480.0000.0000.0000.00
การตลาด55100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
บัญชี1717100.001300.00323.0817.69861.5417.6900.0000.00
บัญชี77100.00700.00228.5700.00457.14114.2900.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.002000.00210.0015.00840.00945.0000.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67200.0000.0000.00150.00150.0000.0000.00
รัฐศาสตร์474493.623000.00620.0000.00930.001446.6700.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.001200.0000.0000.00650.00650.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้646398.444100.002560.9824.88614.63819.5100.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.002300.00417.3900.001043.48939.1300.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.303500.0012.8612.862674.29720.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50700.00114.2900.00457.14228.5700.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00500.0000.0000.00120.00480.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์55100.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.7411200.0087.1400.006255.364136.6110.8900.00
ปริญญาตรี ปกติ18818095.7411200.0087.1400.006255.364136.6110.8900.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.122100.0029.5200.001047.62838.1014.7600.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.109100.0066.5900.005257.143336.2600.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.5012000.002420.0010.835445.004134.1700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ19118797.9111600.002420.6910.865244.833933.6200.0000.00
การบริหารท้องถิ่น6583.33300.00133.3300.00133.33133.3300.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.806300.001422.2200.002946.032031.7500.0000.00
รัฐศาสตร์949398.945000.00918.0012.002244.001836.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9888.89400.0000.0000.00250.00250.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6583.33200.0000.0000.002100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.9011100.001210.8121.806154.953632.4300.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ16415493.9011100.001210.8121.806154.953632.4300.0000.00
การประมง13712792.709400.001111.7022.135154.263031.9100.0000.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.001700.0015.8800.001058.82635.2900.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7843100.005111.83133.0221750.3514934.5710.2300.00
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1839600.004411.1192.2720652.0213634.3410.2500.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.163400.0025.8800.001647.061647.0600.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.673900.00512.8237.692051.281128.2100.0000.00
ปฐพีศาสตร์383797.372000.0015.0015.001365.00525.0000.0000.00
พืชสวน15615599.3611000.0098.1832.735953.643935.4500.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)121083.33500.0000.0000.005100.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74800.0000.0000.00337.50562.5000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47700.00114.29114.29114.29457.1400.0000.00
พืชไร่13812993.488600.001517.4400.004147.672933.7211.1600.00
วิทยาการสมุนไพร1717100.001200.00216.6700.00650.00433.3300.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.862200.0029.0900.001463.64627.2700.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.751500.00213.3316.67746.67533.3300.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.003000.00413.3300.001860.00826.6700.0000.00
เกษตรเคมี161487.50800.00112.5000.00337.50450.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.133500.00720.00411.431131.431337.1400.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00600.00116.6700.00233.33350.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.672900.00620.69413.79931.031034.4800.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.194500.00511.1100.001431.112657.7800.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ645992.194500.00511.1100.001431.112657.7800.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล645992.194500.00511.1100.001431.112657.7800.0000.00
วิทยาศาสตร์25623892.9716500.00148.4831.8211368.483420.6100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ25623892.9716500.00148.4831.8211368.483420.6100.0000.00
คณิตศาสตร์3838100.002400.00312.5014.171354.17729.1700.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00900.0000.0000.00777.78222.2200.0000.00
วัสดุศาสตร์1111100.001000.00110.0000.00550.00440.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.894700.0024.2612.133472.34919.1500.0000.00
สถิติ1414100.001000.0000.0000.00660.00440.0000.0000.00
เคมี151493.33800.0000.0000.008100.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92700.0000.0000.007100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.892100.00628.5714.76733.33733.3300.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.882900.0026.9000.002689.6613.4500.0000.00
ศิลปศาสตร์1039996.128500.001112.9422.354654.122630.5900.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1039996.128500.001112.9422.354654.122630.5900.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.725000.00612.0024.002244.002040.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ424095.243500.00514.2900.002468.57617.1400.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.917500.0068.0000.005472.001418.6711.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ12711892.917500.0068.0000.005472.001418.6711.3300.00
พลังงานทดแทน898494.386000.0046.6700.004371.671220.0011.6700.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.471500.00213.3300.001173.33213.3300.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.376000.0035.0000.004880.00915.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ767497.376000.0035.0000.004880.00915.0000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.151800.0015.5600.001688.8915.5600.0000.00
สถาปัตยกรรม292896.552400.0000.0000.002395.8314.1700.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.001800.00211.1100.00950.00738.8900.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.0414200.0085.6321.419566.903726.0600.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ22721896.0414200.0085.6321.419566.903726.0600.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.394600.0048.7012.172963.041226.0900.0000.00
วิศวกรรมอาหาร504590.002500.0014.0000.002184.00312.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร656396.923500.0000.0000.002571.431028.5700.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.001400.0017.1400.001071.43321.4300.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.882200.0029.0914.551045.45940.9100.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.2715600.00127.6963.8510366.033421.7900.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ18317897.2715600.00127.6963.8510366.033421.7900.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.555200.0047.6923.853771.15917.3100.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.924200.0049.5200.002764.291023.8100.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.001000.0000.0000.00990.00110.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.775200.0047.6947.693057.691426.9200.0000.00
เศรษฐศาสตร์28227497.1620100.003818.9152.499848.766029.8500.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ28227497.1620100.003818.9152.499848.766029.8500.0000.00
เศรษฐศาสตร์828198.786300.001015.8711.593047.622234.9200.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.681700.00317.6515.881058.82317.6500.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.857000.001622.8634.293347.141825.7100.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.105000.00918.0000.002550.001632.0000.0000.00