รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381642.111500.00320.00213.3300.0016.6700.00213.33746.67
ปริญญาเอก ปกติ351337.141200.00216.67216.6700.0018.3300.0018.33650.00
ปริญญาเอก สมทบ33100.00300.00133.3300.0000.0000.0000.00133.33133.33
บริหารธุรกิจ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.09100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.09100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารศาสตร์1119.09100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4375.00300.0000.00133.3300.0000.0000.0000.00266.67
ปริญญาเอก ปกติ4375.00300.0000.00133.3300.0000.0000.0000.00266.67
พัฒนาการท่องเที่ยว4375.00300.0000.00133.3300.0000.0000.0000.00266.67
ผลิตกรรมการเกษตร11545.45400.00125.00125.0000.0000.0000.0000.00250.00
ปริญญาเอก ปกติ11545.45400.00125.00125.0000.0000.0000.0000.00250.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9444.44300.00133.33133.3300.0000.0000.0000.00133.33
พืชไร่11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3133.33100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ3133.33100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3133.33100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิทยาศาสตร์4250.00200.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00200.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4250.00200.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00
เศรษฐศาสตร์33100.00300.00133.3300.0000.0000.0000.00133.33133.33
ปริญญาเอก สมทบ33100.00300.00133.3300.0000.0000.0000.00133.33133.33
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์33100.00300.00133.3300.0000.0000.0000.00133.33133.33