รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549717.9131600.0013241.779730.703310.44103.1610.3251.583812.03
ปริญญาตรี ปกติ2,73448017.5630000.0012842.679732.333311.0093.0010.3341.33289.33
ปริญญาตรี สมทบ411741.461600.00425.0000.0000.0016.2500.0016.251062.50
บริหารธุรกิจ56010218.217700.003748.052937.6633.9022.6000.0000.0067.79
ปริญญาตรี ปกติ56010218.217700.003748.052937.6633.9022.6000.0000.0067.79
การจัดการ11465.26500.00360.00120.0000.00120.0000.0000.0000.00
การตลาด109109.17600.00466.67116.67116.6700.0000.0000.0000.00
การเงิน52917.31500.00240.00240.0000.0000.0000.0000.00120.00
บริหารธุรกิจ5347.55400.00125.00250.0000.0000.0000.0000.00125.00
บัญชี1926935.945500.002749.092138.1823.6411.8200.0000.0047.27
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454531.033000.001343.33930.00723.3300.0013.3300.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1454531.033000.001343.33930.00723.3300.0013.3300.0000.00
การจัดการชุมชน3266.67100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00400.00250.0000.00250.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์26726.92300.0000.00133.33133.3300.00133.3300.0000.00
เกษตรป่าไม้601728.331200.00433.33433.33433.3300.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33500.00480.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.00200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.111500.00426.67426.67533.3300.0000.0000.00213.33
ปริญญาตรี ปกติ1711911.111500.00426.67426.67533.3300.0000.0000.00213.33
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.54200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.031300.00430.77323.08538.4600.0000.0000.0017.69
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.81900.00555.56111.11111.1100.0000.0000.00222.22
ปริญญาตรี ปกติ1131916.81900.00555.56111.11111.1100.0000.0000.00222.22
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39300.00266.6700.00133.3300.0000.0000.0000.00
การประมง4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.00300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56300.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00266.67
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73900.00333.33333.33222.2200.0000.0000.00111.11
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73900.00333.33333.33222.2200.0000.0000.00111.11
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11300.00133.33133.33133.3300.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์1021312.75600.00233.33233.33116.6700.0000.0000.00116.67
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.681600.00743.75318.7500.0000.0000.0000.00637.50
ปริญญาตรี ปกติ1203327.501300.00753.85323.0800.0000.0000.0000.00323.08
การประมง952425.261000.00550.00220.0000.0000.0000.0000.00330.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.44300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
การประมง9444.44300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665311.373600.001541.67719.4438.3325.5600.0012.78822.22
ปริญญาตรี ปกติ4394410.022700.001244.44725.93311.1113.7000.0013.70311.11
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39900.00555.56111.11222.2200.0000.0000.00111.11
พืชสวน (พืชผัก)33100.00200.0000.0000.0000.00150.0000.00150.0000.00
พืชไร่1081816.671000.00330.00440.00110.0000.0000.0000.00220.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช3725.41100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี12216.67100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.33900.00333.3300.0000.00111.1100.0000.00555.56
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00400.00250.0000.0000.00125.0000.0000.00125.00
พืชไร่6466.67400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.004100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.71800.00112.50562.5000.0000.0000.0000.00225.00
ปริญญาตรี ปกติ1121210.71800.00112.50562.5000.0000.0000.0000.00225.00
การสื่อสารดิจิทัล1121210.71800.00112.50562.5000.0000.0000.0000.00225.00
วิทยาศาสตร์1874725.132900.001137.931137.9326.9026.9000.0000.00310.34
ปริญญาตรี ปกติ1874725.132900.001137.931137.9326.9026.9000.0000.00310.34
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.861200.00325.00650.0018.3318.3300.0000.0018.33
สถิติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00300.00133.33133.3300.00133.3300.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.50100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62400.00125.00250.0000.0000.0000.0000.00125.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24800.00675.00112.50112.5000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.19800.00337.50337.50112.50112.5000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19800.00337.50337.50112.50112.5000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54600.00233.33350.00116.6700.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.442600.001038.46830.77415.3800.0000.0000.00415.38
ปริญญาตรี ปกติ1225343.442600.001038.46830.77415.3800.0000.0000.00415.38
พลังงานทดแทน491122.45700.00342.86228.57228.5700.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.531900.00736.84631.58210.5300.0000.0000.00421.05
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.51800.00675.00225.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ532241.51800.00675.00225.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.56100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.83600.00466.67233.3300.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.711000.00440.00330.00110.00110.0000.00110.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.711000.00440.00330.00110.00110.0000.00110.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.14200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63500.00120.00240.00120.0000.0000.00120.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.003000.001240.00723.33310.0026.6700.00310.00310.00
ปริญญาตรี ปกติ1853418.382600.001142.31726.92311.5427.6900.0027.6913.85
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79700.00228.57342.86114.2900.0000.00114.2900.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00800.00562.50112.50112.50112.5000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.211000.00330.00330.00110.00110.0000.00110.00110.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00400.00125.0000.0000.0000.0000.00125.00250.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67200.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45500.00120.00240.00120.0000.0000.0000.00120.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45500.00120.00240.00120.0000.0000.0000.00120.00
เศรษฐศาสตร์22313.64300.00133.33133.33133.3300.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.69200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00