รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้18527.78400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.004100.00
ปริญญาเอก ปกติ14428.57300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
ปริญญาเอก สมทบ4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ผลิตกรรมการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมอาหาร11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3133.33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก สมทบ3133.33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3133.33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00