รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้241770.831600.00318.75318.7500.0000.0000.0000.001062.50
ปริญญาเอก ปกติ191263.161100.0019.09327.2700.0000.0000.0000.00763.64
ปริญญาเอก สมทบ55100.00500.00240.0000.0000.0000.0000.0000.00360.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์11100.00100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์11100.00100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
ผลิตกรรมการเกษตร5120.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์5360.00300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
ปริญญาเอก ปกติ5360.00300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
พันธุศาสตร์22100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมอาหาร11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.00300.00133.33266.6700.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ33100.00300.00133.33266.6700.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.00300.00133.33266.6700.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์44100.00400.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00
ปริญญาเอก สมทบ44100.00400.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์44100.00400.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00