รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้23730.43600.00116.6700.0000.0000.0000.0000.00583.33
ปริญญาเอก ปกติ18527.78400.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00375.00
ปริญญาเอก สมทบ5240.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00300.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00266.67
ปริญญาเอก ปกติ6350.00300.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00266.67
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00300.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00266.67
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7114.29000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00