รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1382316.671800.00422.2215.5615.5600.0000.0000.001266.67
ปริญญาโท ปกติ871314.94900.00111.11111.11111.1100.0000.0000.00666.67
ปริญญาโท สมทบ511019.61900.00333.3300.0000.0000.0000.0000.00666.67
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ23626.09500.00360.0000.0000.0000.0000.0000.00240.00
ปริญญาโท สมทบ23626.09500.00360.0000.0000.0000.0000.0000.00240.00
การบัญชี4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ19526.32400.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00
ผลิตกรรมการเกษตร38615.79500.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00480.00
ปริญญาโท สมทบ20210.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน1715.88100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3133.33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ18422.22300.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00266.67
ปฐพีศาสตร์2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พืชสวน800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
วิทยาศาสตร์15533.33500.0000.00120.00120.0000.0000.0000.00360.00
ปริญญาโท ปกติ14535.71500.0000.00120.00120.0000.0000.0000.00360.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พันธุศาสตร์33100.00300.0000.00133.33133.3300.0000.0000.00133.33
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00