รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.806800.001319.12710.2968.8234.4100.0057.353450.00
ปริญญาโท ปกติ874551.723800.00821.05615.79513.1625.2600.0037.891436.84
ปริญญาโท สมทบ513262.753000.00516.6713.3313.3313.3300.0026.672066.67
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.56500.00240.0000.00120.00120.0000.0000.00120.00
ปริญญาโท ปกติ9555.56500.00240.0000.00120.00120.0000.0000.00120.00
การจัดการป่าไม้9555.56500.00240.0000.00120.00120.0000.0000.00120.00
บริหารธุรกิจ231565.221300.00538.4617.6900.0017.6900.00215.38430.77
ปริญญาโท สมทบ231565.221300.00538.4617.6900.0017.6900.00215.38430.77
การบัญชี44100.00400.00250.00125.0000.0000.0000.0000.00125.00
บริหารธุรกิจ191157.89900.00333.3300.0000.00111.1100.00222.22333.33
ผลิตกรรมการเกษตร382360.532100.0029.5200.0014.7614.7600.0000.001780.95
ปริญญาโท สมทบ201575.001500.0000.0000.0016.6700.0000.0000.001493.33
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.591200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0012100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.00300.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00266.67
ปริญญาโท ปกติ18844.44600.00233.3300.0000.00116.6700.0000.00350.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พืชสวน8225.00200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
พืชไร่22100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.33300.0000.00133.3300.0000.0000.00133.33133.33
ปริญญาโท ปกติ6583.33300.0000.00133.3300.0000.0000.00133.33133.33
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.33300.0000.00133.3300.0000.0000.00133.33133.33
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
วิทยาศาสตร์15640.00600.00116.67116.67116.6700.0000.0000.00350.00
ปริญญาโท ปกติ14642.86600.00116.67116.67116.6700.0000.0000.00350.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พันธุศาสตร์33100.00300.0000.00133.33133.3300.0000.0000.00133.33
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.67400.0000.00125.00125.0000.0000.0000.00250.00
ปริญญาโท ปกติ10440.00400.0000.00125.00125.0000.0000.0000.00250.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.00400.0000.00125.00125.0000.0000.0000.00250.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.00300.0000.0000.0000.0000.0000.00133.33266.67
ปริญญาโท ปกติ44100.00300.0000.0000.0000.0000.0000.00133.33266.67
สัตวศาสตร์44100.00300.0000.0000.0000.0000.0000.00133.33266.67
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.00228.57342.8600.0000.0000.0000.00228.57
ปริญญาโท ปกติ88100.00700.00228.57342.8600.0000.0000.0000.00228.57
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.00228.57342.8600.0000.0000.0000.00228.57
เศรษฐศาสตร์7342.86300.0000.0000.00266.6700.0000.00133.3300.00
ปริญญาโท ปกติ7342.86300.0000.0000.00266.6700.0000.00133.3300.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.86300.0000.0000.00266.6700.0000.00133.3300.00