รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.3021200.007233.969846.232210.3831.4200.0041.89136.13
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.3321000.007133.819746.192210.4831.4300.0041.90136.19
ปริญญาตรี สมทบ5559.09200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ8449110.785200.001223.082751.92917.3111.9200.0000.0035.77
ปริญญาตรี ปกติ8449110.785200.001223.082751.92917.3111.9200.0000.0035.77
การจัดการ217209.221300.00323.08323.08430.7717.6900.0000.00215.38
การตลาด185147.57500.00240.00240.00120.0000.0000.0000.0000.00
การเงิน12410.81000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี2235524.663300.00721.212266.6739.0900.0000.0000.0013.03
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.08400.00375.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.08400.00375.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการ1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง33618.18400.00375.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.831500.00213.33853.33213.3300.0000.00213.3316.67
ปริญญาตรี ปกติ2773010.831500.00213.33853.33213.3300.0000.00213.3316.67
การจัดการชุมชน6233.33100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด5120.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี7685.71600.00116.67350.0000.0000.0000.00233.3300.00
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.51200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.13100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.00200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.79300.00266.6700.0000.00133.3300.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.79300.00266.6700.0000.00133.3300.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.19300.00266.6700.0000.00133.3300.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.50400.00250.00125.0000.0000.0000.0000.00125.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
การบริหารท้องถิ่น6116.67100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.56200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.832200.00836.361045.45313.6400.0000.0014.5500.00
ปริญญาตรี ปกติ1644426.832200.00836.361045.45313.6400.0000.0014.5500.00
การประมง1374432.122200.00836.361045.45313.6400.0000.0014.5500.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.722000.00945.00945.0000.0000.0000.0000.00210.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.422000.00945.00945.0000.0000.0000.0000.00210.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.76200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.33400.00375.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.16200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.71200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
พืชไร่1381611.59700.00228.57571.4300.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร17317.65100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.90100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2564617.972300.001043.48939.13313.0414.3500.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2564617.972300.001043.48939.13313.0414.3500.0000.0000.00
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.36300.00133.33133.33133.3300.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67500.00360.00240.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถิติ1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี15533.33300.00133.3300.00266.6700.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.22500.00480.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00600.00116.67466.6700.00116.6700.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์10332.91300.0000.00266.67133.3300.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.91300.0000.00266.67133.3300.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.76200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.921200.00433.33758.3300.0000.0000.0000.0018.33
ปริญญาตรี ปกติ1273829.921200.00433.33758.3300.0000.0000.0000.0018.33
พลังงานทดแทน891011.24400.00250.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.68800.00225.00562.5000.0000.0000.0000.00112.50
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.53700.00114.29457.1400.0000.0000.0000.00228.57
ปริญญาตรี ปกติ76810.53700.00114.29457.1400.0000.0000.0000.00228.57
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.10700.00114.29457.1400.0000.0000.0000.00228.57
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.421500.00640.00640.0016.6700.0000.0000.00213.33
ปริญญาตรี ปกติ2273515.421500.00640.00640.0016.6700.0000.0000.00213.33
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06400.00250.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.00400.00125.00125.00125.0000.0000.0000.00125.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.00500.00240.00360.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.492700.001140.741140.74311.1100.0000.0013.7013.70
ปริญญาตรี ปกติ1833217.492700.001140.741140.74311.1100.0000.0013.7013.70
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.24700.00342.86457.1400.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.67800.00450.00337.5000.0000.0000.00112.5000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.67100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.971100.00436.36327.27327.2700.0000.0000.0019.09
เศรษฐศาสตร์28272.48500.00240.00360.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.48500.00240.00360.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์8222.44100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.88200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00