รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ ไม่ได้รับค่าจ้าง รายได้ 1-7,940 รายได้ 7,941-10,000 รายได้ 10,001-15,000 รายได้ 15,001-20,000 รายได้ 20,001 ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1491812.081715.8800.0015.88317.65529.41741.18
ปริญญาโท ปกติ86910.478112.5000.00112.50112.50225.00337.50
ปริญญาโท สมทบ63914.29900.0000.0000.00222.22333.33444.44
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7228.57200.0000.0000.00150.0000.00150.00
ปริญญาโท ปกติ7228.57200.0000.0000.00150.0000.00150.00
การจัดการป่าไม้7228.57200.0000.0000.00150.0000.00150.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ37513.51500.0000.0000.00240.00120.00240.00
ปริญญาโท สมทบ37513.51500.0000.0000.00240.00120.00240.00
การบัญชี1119.09100.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ26415.38400.0000.0000.00125.00125.00250.00
ผลิตกรรมการเกษตร35514.29500.0000.00120.0000.00240.00240.00
ปริญญาโท สมทบ17423.53400.0000.0000.0000.00250.00250.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน14321.43300.0000.0000.0000.00133.33266.67
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3133.33100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1815.56100.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร4125.00100.0000.001100.0000.0000.0000.00
พืชสวน300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาสุขภาพชุมชน100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์19210.53200.0000.0000.0000.00150.00150.00
ปริญญาโท ปกติ19210.53200.0000.0000.0000.00150.00150.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล7114.29100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ9111.11100.0000.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0011100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2150.0011100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0011100.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน2214.55100.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ2214.55100.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2214.55100.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี6116.67100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6116.67100.0000.0000.0000.001100.0000.00
สัตวศาสตร์6116.67100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยนานาชาติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00