รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ ไม่ได้รับค่าจ้าง รายได้ 1-7,940 รายได้ 7,941-10,000 รายได้ 10,001-15,000 รายได้ 15,001-20,000 รายได้ 20,001 ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549917.9831872.20175.355416.9815448.435617.61309.43
ปริญญาตรี ปกติ2,73448217.6330272.32175.635116.8915049.675417.88237.62
ปริญญาตรี สมทบ411741.461600.0000.00318.75425.00212.50743.75
บริหารธุรกิจ56010218.217711.3022.601418.184963.6445.1979.09
ปริญญาตรี ปกติ56010218.217711.3022.601418.184963.6445.1979.09
การจัดการ11465.26500.0000.0000.00480.0000.00120.00
การตลาด109109.17600.0000.00116.67583.3300.0000.00
การเงิน52917.31500.0000.0000.005100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ5347.55400.0000.0000.00250.00125.00125.00
บัญชี1926935.945511.8223.641221.823360.0023.6459.09
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00200.0000.00150.0000.00150.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454631.723113.2326.45722.581548.39619.3500.00
ปริญญาตรี ปกติ1454631.723113.2326.45722.581548.39619.3500.00
การจัดการชุมชน3266.67100.0000.0000.001100.0000.0000.00
การตลาด100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.00200.0000.0000.00150.00150.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00400.0000.00250.00125.00125.0000.00
รัฐศาสตร์26726.92300.0000.00133.33133.33133.3300.00
เกษตรป่าไม้601728.331200.0018.33325.00541.67325.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43100.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.335120.00120.00120.00240.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00300.0000.0000.003100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.111500.00640.00320.00426.67213.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ1711911.111500.00640.00320.00426.67213.3300.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.54200.00150.0000.0000.00150.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.031300.00538.46323.08430.7717.6900.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.819111.1100.00111.11333.33444.4400.00
ปริญญาตรี ปกติ1131916.819111.1100.00111.11333.33444.4400.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.393133.3300.00133.3300.00133.3300.00
การประมง4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.00300.0000.0000.00266.67133.3300.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56300.0000.0000.00133.33266.6700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73900.0000.00111.11555.5600.00333.33
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73900.0000.00111.11555.5600.00333.33
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11300.0000.0000.00266.6700.00133.33
รัฐศาสตร์1021312.75600.0000.00116.67350.0000.00233.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.681600.0000.00318.75425.00318.75637.50
ปริญญาตรี ปกติ1203327.501300.0000.00323.08430.77215.38430.77
การประมง952425.261000.0000.00220.00330.00220.00330.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00300.0000.00133.33133.3300.00133.33
ปริญญาตรี สมทบ9444.44300.0000.0000.0000.00133.33266.67
การประมง9444.44300.0000.0000.0000.00133.33266.67
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.593700.0025.41821.621643.24616.22513.51
ปริญญาตรี ปกติ4394510.252800.0027.14621.431346.43621.4313.57
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35300.0000.0000.0000.00266.67133.33
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39900.00222.22222.22333.33222.2200.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.00200.0000.0000.002100.0000.0000.00
พืชไร่1081816.671000.0000.00330.00660.00110.0000.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67100.0000.001100.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช3725.41100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เกษตรเคมี12325.00200.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.33900.0000.00222.22333.3300.00444.44
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00400.0000.00250.00250.0000.0000.00
พืชไร่6466.67400.0000.0000.00125.0000.00375.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.718112.5000.00225.00562.5000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1121210.718112.5000.00225.00562.5000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล1121210.718112.5000.00225.00562.5000.0000.00
วิทยาศาสตร์1874725.132900.0013.4526.90931.031344.83413.79
ปริญญาตรี ปกติ1874725.132900.0013.4526.90931.031344.83413.79
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.861200.0000.0018.33433.33758.3300.00
สถิติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00300.0000.00133.33133.33133.3300.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.50100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62400.00125.0000.00375.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24800.0000.0000.00112.50337.50450.00
ศิลปศาสตร์139107.19800.0000.00225.00450.00112.50112.50
ปริญญาตรี ปกติ139107.19800.0000.00225.00450.00112.50112.50
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54600.0000.00233.33233.33116.67116.67
ภาษาอังกฤษ8444.76200.0000.0000.002100.0000.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.442613.85415.38623.081142.31311.5413.85
ปริญญาตรี ปกติ1225343.442613.85415.38623.081142.31311.5413.85
พลังงานทดแทน491122.45700.00228.57114.29228.57228.5700.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.531915.26210.53526.32947.3715.2615.26
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.51800.0000.0000.00450.00337.50112.50
ปริญญาตรี ปกติ532241.51800.0000.0000.00450.00337.50112.50
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36100.0000.0000.0000.001100.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.56100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.83600.0000.0000.00466.67116.67116.67
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.711000.0000.00110.00770.00220.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.711000.0000.00110.00770.00220.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.14200.0000.0000.00150.00150.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63500.0000.00120.00360.00120.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22200.0000.0000.002100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.003026.6700.00413.331446.67826.6726.67
ปริญญาตรี ปกติ1853418.382627.6900.00311.541350.00726.9213.85
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79700.0000.00114.29457.14228.5700.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00800.0000.00112.50225.00450.00112.50
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.2110220.0000.00110.00660.00110.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00400.0000.00125.00125.00125.00125.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67200.0000.00150.0000.00150.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45500.0000.0000.00480.00120.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45500.0000.0000.00480.00120.0000.00
เศรษฐศาสตร์22313.64300.0000.0000.00266.67133.3300.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.69200.0000.0000.002100.0000.0000.00