รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ ไม่ได้รับค่าจ้าง รายได้ 1-7,940 รายได้ 7,941-10,000 รายได้ 10,001-15,000 รายได้ 15,001-20,000 รายได้ 20,001 ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1687645.246300.0046.3569.521726.981320.632336.51
ปริญญาโท ปกติ1235443.904500.0048.8948.891124.441328.891328.89
ปริญญาโท สมทบ452248.891800.0000.00211.11633.3300.001055.56
วิทยาลัยนานาชาติ221150.001100.0019.0900.00218.18218.18654.55
ปริญญาโท ปกติ221150.001100.0019.0900.00218.18218.18654.55
การจัดการการท่องเที่ยว221150.001100.0019.0900.00218.18218.18654.55
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ12975.00800.0000.0000.00337.50225.00337.50
ปริญญาโท ปกติ12975.00800.0000.0000.00337.50225.00337.50
การจัดการป่าไม้12975.00800.0000.0000.00337.50225.00337.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ19947.37500.0000.00120.00240.0000.00240.00
ปริญญาโท สมทบ19947.37500.0000.00120.00240.0000.00240.00
การบัญชี5240.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ14750.00400.0000.00125.00250.0000.00125.00
ผลิตกรรมการเกษตร342058.821800.0000.00211.11422.22316.67950.00
ปริญญาโท สมทบ211257.141200.0000.0018.33433.3300.00758.33
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน14857.14800.0000.00112.50225.0000.00562.50
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท5480.00400.0000.0000.00250.0000.00250.00
ปริญญาโท ปกติ13861.54600.0000.00116.6700.00350.00233.33
ปฐพีศาสตร์2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน2150.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
พืชไร่4375.00200.0000.0000.0000.00150.00150.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท4375.00200.0000.00150.0000.00150.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม5480.00400.00250.00125.00125.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ5480.00400.00250.00125.00125.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม4375.00300.00133.33133.33133.3300.0000.00
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์10330.00300.0000.0000.00133.33133.33133.33
ปริญญาโท ปกติ10330.00300.0000.0000.00133.33133.33133.33
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์11100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
เคมีประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4250.00200.0000.0000.00150.00150.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว33100.00300.00133.33133.33133.3300.0000.00
ปริญญาโท ปกติ33100.00300.00133.33133.33133.3300.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว33100.00300.00133.33133.33133.3300.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร14428.57300.0000.00133.33133.33133.3300.00
ปริญญาโท ปกติ14428.57300.0000.00133.33133.33133.3300.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร22100.00200.0000.00150.0000.00150.0000.00
วิศวกรรมอาหาร6233.33100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน17529.41300.0000.0000.00133.33133.33133.33
ปริญญาโท ปกติ15426.67200.0000.0000.00150.00150.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน15426.67200.0000.0000.00150.00150.0000.00
ปริญญาโท สมทบ2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10660.00300.0000.0000.0000.003100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10660.00300.0000.0000.0000.003100.0000.00
สัตวศาสตร์10660.00300.0000.0000.0000.003100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3266.67200.0000.0000.00150.0000.00150.00
ปริญญาโท ปกติ3266.67200.0000.0000.00150.0000.00150.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3266.67200.0000.0000.00150.0000.00150.00
เศรษฐศาสตร์1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00