รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ ไม่ได้รับค่าจ้าง รายได้ 1-7,940 รายได้ 7,941-10,000 รายได้ 10,001-15,000 รายได้ 15,001-20,000 รายได้ 20,001 ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1132623.011800.0015.5600.00633.33211.11950.00
ปริญญาโท ปกติ801417.50900.00111.1100.00333.33222.22333.33
ปริญญาโท สมทบ331236.36900.0000.0000.00333.3300.00666.67
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10550.00500.0000.0000.00240.00120.00240.00
ปริญญาโท ปกติ10550.00500.0000.0000.00240.00120.00240.00
การจัดการป่าไม้10550.00500.0000.0000.00240.00120.00240.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11545.45200.0000.0000.00150.0000.00150.00
ปริญญาโท สมทบ11545.45200.0000.0000.00150.0000.00150.00
การบัญชี2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ9444.44200.0000.0000.00150.0000.00150.00
ผลิตกรรมการเกษตร27725.93700.0000.0000.00228.5700.00571.43
ปริญญาโท สมทบ17635.29600.0000.0000.00233.3300.00466.67
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน12433.33400.0000.0000.00125.0000.00375.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3266.67200.0000.0000.00150.0000.00150.00
ปริญญาโท ปกติ10110.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม5120.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ5120.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์7114.29000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7114.29000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15533.33300.0000.0000.00133.33133.33133.33
ปริญญาโท ปกติ13430.77200.0000.0000.00150.00150.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน13430.77200.0000.0000.00150.00150.0000.00
ปริญญาโท สมทบ2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10220.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10220.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์10220.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00