รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ ไม่ได้รับค่าจ้าง รายได้ 1-7,940 รายได้ 7,941-10,000 รายได้ 10,001-15,000 รายได้ 15,001-20,000 รายได้ 20,001 ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้23730.43600.0000.0000.0000.00116.67583.33
ปริญญาเอก ปกติ18527.78400.0000.0000.0000.00125.00375.00
ปริญญาเอก สมทบ5240.00200.0000.0000.0000.0000.002100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00300.0000.0000.0000.00133.33266.67
ปริญญาเอก ปกติ6350.00300.0000.0000.0000.00133.33266.67
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00300.0000.0000.0000.00133.33266.67
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7114.29000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00200.0000.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00200.0000.0000.0000.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00200.0000.0000.0000.0000.002100.00