รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ ไม่ได้รับค่าจ้าง รายได้ 1-7,940 รายได้ 7,941-10,000 รายได้ 10,001-15,000 รายได้ 15,001-20,000 รายได้ 20,001 ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.806800.0011.4722.941623.532130.882841.18
ปริญญาโท ปกติ874551.723800.0012.6300.00821.051334.211642.11
ปริญญาโท สมทบ513262.753000.0000.0026.67826.67826.671240.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.56500.0000.0000.00240.00120.00240.00
ปริญญาโท ปกติ9555.56500.0000.0000.00240.00120.00240.00
การจัดการป่าไม้9555.56500.0000.0000.00240.00120.00240.00
บริหารธุรกิจ231565.221300.0000.00215.38538.46430.77215.38
ปริญญาโท สมทบ231565.221300.0000.00215.38538.46430.77215.38
การบัญชี44100.00400.0000.00125.00125.00125.00125.00
บริหารธุรกิจ191157.89900.0000.00111.11444.44333.33111.11
ผลิตกรรมการเกษตร382360.532100.0000.0000.00314.29942.86942.86
ปริญญาโท สมทบ201575.001500.0000.0000.00213.33426.67960.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.591200.0000.0000.0018.33216.67975.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.00300.0000.0000.00133.33266.6700.00
ปริญญาโท ปกติ18844.44600.0000.0000.00116.67583.3300.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.0000.0000.00150.00150.0000.00
พืชสวน8225.00200.0000.0000.0000.002100.0000.00
พืชไร่22100.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.33300.0000.0000.0000.00266.67133.33
ปริญญาโท ปกติ6583.33300.0000.0000.0000.00266.67133.33
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.33300.0000.0000.0000.00266.67133.33
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.0000.0000.00150.0000.00150.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.0000.0000.00150.0000.00150.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.0000.0000.00150.0000.00150.00
วิทยาศาสตร์15640.00600.0000.0000.00116.67116.67466.67
ปริญญาโท ปกติ14642.86600.0000.0000.00116.67116.67466.67
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.0000.0000.0000.0000.002100.00
พันธุศาสตร์33100.00300.0000.0000.00133.33133.33133.33
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.33100.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50100.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ8112.50100.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.67400.0000.0000.0000.0000.004100.00
ปริญญาโท ปกติ10440.00400.0000.0000.0000.0000.004100.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.00400.0000.0000.0000.0000.004100.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.00300.00133.3300.00133.33133.3300.00
ปริญญาโท ปกติ44100.00300.00133.3300.00133.33133.3300.00
สัตวศาสตร์44100.00300.00133.3300.00133.33133.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.0000.0000.00342.86114.29342.86
ปริญญาโท ปกติ88100.00700.0000.0000.00342.86114.29342.86
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.0000.0000.00342.86114.29342.86
เศรษฐศาสตร์7342.86300.0000.0000.0000.00266.67133.33
ปริญญาโท ปกติ7342.86300.0000.0000.0000.00266.67133.33
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.86300.0000.0000.0000.00266.67133.33