รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ ไม่ได้รับค่าจ้าง รายได้ 1-7,940 รายได้ 7,941-10,000 รายได้ 10,001-15,000 รายได้ 15,001-20,000 รายได้ 20,001 ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.3021200.00188.494521.2312157.08188.49104.72
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.3321000.00167.624521.4312157.62188.57104.76
ปริญญาตรี สมทบ5559.09200.002100.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ8449110.785200.0023.852344.232548.0811.9211.92
ปริญญาตรี ปกติ8449110.785200.0023.852344.232548.0811.9211.92
การจัดการ217209.221300.0000.00753.85538.4600.0017.69
การตลาด185147.57500.00120.00240.00240.0000.0000.00
การเงิน12410.81000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี2235524.663300.0013.031339.391854.5513.0300.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05100.0000.001100.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.08400.00125.0000.00250.00125.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.08400.00125.0000.00250.00125.0000.00
การจัดการ1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง33618.18400.00125.0000.00250.00125.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.831500.0000.0000.001173.33213.33213.33
ปริญญาตรี ปกติ2773010.831500.0000.0000.001173.33213.33213.33
การจัดการชุมชน6233.33100.0000.0000.001100.0000.0000.00
การตลาด5120.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี7685.71600.0000.0000.00466.67116.67116.67
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58200.0000.0000.00150.00150.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.51200.0000.0000.002100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.13100.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.00200.0000.0000.002100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.79300.0000.00266.67133.3300.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.79300.0000.00266.67133.3300.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.19300.0000.00266.67133.3300.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.50400.00250.00125.0000.0000.00125.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14200.0000.00150.0000.0000.00150.00
การบริหารท้องถิ่น6116.67100.0000.0000.0000.0000.001100.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26100.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.56200.002100.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.832200.00627.27418.181150.0014.5500.00
ปริญญาตรี ปกติ1644426.832200.00627.27418.181150.0014.5500.00
การประมง1374432.122200.00627.27418.181150.0014.5500.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.722000.00210.00735.001050.0000.0015.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.422000.00210.00735.001050.0000.0015.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.76200.0000.0000.002100.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.33400.0000.00125.00375.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.16200.0000.00150.00150.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.71200.00150.00150.0000.0000.0000.00
พืชไร่1381611.59700.00114.29342.86228.5700.00114.29
วิทยาการสมุนไพร17317.65100.0000.001100.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.90100.0000.0000.001100.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88100.0000.0000.001100.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2564617.972300.0000.0028.701565.22313.04313.04
ปริญญาตรี ปกติ2564617.972300.0000.0028.701565.22313.04313.04
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.36300.0000.0000.003100.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67500.0000.00120.00480.0000.0000.00
สถิติ1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี15533.33300.0000.0000.00266.67133.3300.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15100.0000.001100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.22500.0000.0000.005100.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00600.0000.0000.00116.67233.33350.00
ศิลปศาสตร์10332.91300.0000.00133.33133.33133.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.91300.0000.00133.33133.33133.3300.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.76200.0000.00150.0000.00150.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.921200.0000.0018.33866.67325.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1273829.921200.0000.0018.33866.67325.0000.00
พลังงานทดแทน891011.24400.0000.00125.00375.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.68800.0000.0000.00562.50337.5000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.53700.00228.57114.29457.1400.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ76810.53700.00228.57114.29457.1400.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.10700.00228.57114.29457.1400.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.421500.00213.3300.001173.33213.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ2273515.421500.00213.3300.001173.33213.3300.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06400.0000.0000.004100.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.00400.0000.0000.00375.00125.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.00500.00120.0000.00360.00120.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50200.00150.0000.00150.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.492700.0013.70311.111866.67311.1127.41
ปริญญาตรี ปกติ1833217.492700.0013.70311.111866.67311.1127.41
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.24700.0000.00114.29685.7100.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.67800.00112.5000.00450.00225.00112.50
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.67100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.971100.0000.00218.18763.6419.0919.09
เศรษฐศาสตร์28272.48500.0000.0000.00480.00120.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.48500.0000.0000.00480.00120.0000.00
เศรษฐศาสตร์8222.44100.0000.0000.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.88200.0000.0000.00150.00150.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45200.0000.0000.002100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00