รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.32550.0000.00440.0000.0000.00990.00110.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ35822.86337.5000.00450.0000.0000.00787.50112.5000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.672100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.0900.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.0900.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารศาสตร์1119.0900.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00150.0000.00150.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00150.0000.00150.0000.0000.002100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00150.0000.00150.0000.0000.002100.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.2700.0000.00266.6700.0000.00266.67133.3300.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.2700.0000.00266.6700.0000.00266.67133.3300.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.3300.0000.00266.6700.0000.00266.67133.3300.00
พืชไร่100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3266.672100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.672100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.672100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00