รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1491812.081055.5600.00738.8900.0000.001794.4415.5600.00
ปริญญาโท ปกติ86910.47555.5600.00333.3300.0000.00888.89111.1100.00
ปริญญาโท สมทบ63914.29555.5600.00444.4400.0000.009100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7228.5700.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7228.5700.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้7228.5700.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ37513.51480.0000.00120.0000.0000.005100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ37513.51480.0000.00120.0000.0000.005100.0000.0000.00
การบัญชี1119.091100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ26415.38375.0000.00125.0000.0000.004100.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร35514.29240.0000.00360.0000.0000.005100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ17423.53125.0000.00375.0000.0000.004100.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน14321.4300.0000.003100.0000.0000.003100.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3133.331100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1815.561100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร4125.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
พืชสวน300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาสุขภาพชุมชน100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิทยาศาสตร์19210.532100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ19210.532100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล7114.291100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ9111.111100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน2214.551100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2214.551100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2214.551100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี6116.671100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6116.671100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์6116.671100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยนานาชาติ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00