รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549917.9827855.7130.60377.4100.0000.0031863.7317835.6730.60
ปริญญาตรี ปกติ2,73448217.6327256.4330.62275.6000.0000.0030262.6617736.7230.62
ปริญญาตรี สมทบ411741.46635.2900.001058.8200.0000.001694.1215.8800.00
บริหารธุรกิจ56010218.217169.6100.0065.8800.0000.007775.492524.5100.00
ปริญญาตรี ปกติ56010218.217169.6100.0065.8800.0000.007775.492524.5100.00
การจัดการ11465.26583.3300.0000.0000.0000.00583.33116.6700.00
การตลาด109109.17660.0000.0000.0000.0000.00660.00440.0000.00
การเงิน52917.31444.4400.00111.1100.0000.00555.56444.4400.00
บริหารธุรกิจ5347.55375.0000.00125.0000.0000.004100.0000.0000.00
บัญชี1926935.945173.9100.0045.8000.0000.005579.711420.2900.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00250.0000.0000.0000.0000.00250.00250.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454631.723065.2212.1700.0000.0000.003167.391532.6100.00
ปริญญาตรี ปกติ1454631.723065.2212.1700.0000.0000.003167.391532.6100.00
การจัดการชุมชน3266.67150.0000.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00
การตลาด100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.00266.6700.0000.0000.0000.00266.67133.3300.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00375.00125.0000.0000.0000.004100.0000.0000.00
รัฐศาสตร์26726.92342.8600.0000.0000.0000.00342.86457.1400.00
เกษตรป่าไม้601728.331270.5900.0000.0000.0000.001270.59529.4100.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43133.3300.0000.0000.0000.00133.33266.6700.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.335100.0000.0000.0000.0000.005100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00375.0000.0000.0000.0000.00375.00125.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.111368.4215.2615.2600.0000.001578.95421.0500.00
ปริญญาตรี ปกติ1711911.111368.4215.2615.2600.0000.001578.95421.0500.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.5400.00133.33133.3300.0000.00266.67133.3300.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.031381.2500.0000.0000.0000.001381.25318.7500.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.81736.8400.00210.5300.0000.00947.371052.6300.00
ปริญญาตรี ปกติ1131916.81736.8400.00210.5300.0000.00947.371052.6300.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.3300.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39375.0000.0000.0000.0000.00375.00125.0000.00
การประมง4125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.003100.0000.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56114.2900.00228.5700.0000.00342.86457.1400.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
รัฐศาสตร์400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.3800.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73842.1100.0015.2600.0000.00947.371052.6300.00
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73842.1100.0015.2600.0000.00947.371052.6300.00
การบริหารท้องถิ่น100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11350.0000.0000.0000.0000.00350.00350.0000.00
รัฐศาสตร์1021312.75538.4600.0017.6900.0000.00646.15753.8500.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.681027.0300.00616.2200.0000.001643.241951.3525.41
ปริญญาตรี ปกติ1203327.501030.3000.0039.0900.0000.001339.391854.5526.06
การประมง952425.26729.1700.00312.5000.0000.001041.671250.0028.33
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00333.3300.0000.0000.0000.00333.33666.6700.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.4400.0000.00375.0000.0000.00375.00125.0000.00
การประมง9444.4400.0000.00375.0000.0000.00375.00125.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.592953.7000.00814.8100.0000.003768.521731.4800.00
ปริญญาตรี ปกติ4394510.252555.5600.0036.6700.0000.002862.221737.7800.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35375.0000.0000.0000.0000.00375.00125.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39861.5400.0017.6900.0000.00969.23430.7700.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.00266.6700.0000.0000.0000.00266.67133.3300.00
พืชไร่1081816.67844.4400.00211.1100.0000.001055.56844.4400.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67150.0000.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00
อารักขาพืช3725.41150.0000.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00
เกษตรเคมี12325.00266.6700.0000.0000.0000.00266.67133.3300.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.33444.4400.00555.5600.0000.009100.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00375.0000.00125.0000.0000.004100.0000.0000.00
พืชไร่6466.6700.0000.004100.0000.0000.004100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.71650.0000.00216.6700.0000.00866.67433.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ1121210.71650.0000.00216.6700.0000.00866.67433.3300.00
การสื่อสารดิจิทัล1121210.71650.0000.00216.6700.0000.00866.67433.3300.00
วิทยาศาสตร์1874725.132553.1912.1336.3800.0000.002961.701838.3000.00
ปริญญาตรี ปกติ1874725.132553.1912.1336.3800.0000.002961.701838.3000.00
คณิตศาสตร์1119.0900.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.0000.0000.00133.3300.0000.00133.33266.6700.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.861168.7500.0016.2500.0000.001275.00425.0000.00
สถิติ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00337.5000.0000.0000.0000.00337.50562.5000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.5000.001100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62330.0000.00110.0000.0000.00440.00660.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.248100.0000.0000.0000.0000.008100.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.19880.0000.0000.0000.0000.00880.00220.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19880.0000.0000.0000.0000.00880.00220.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.546100.0000.0000.0000.0000.006100.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76250.0000.0000.0000.0000.00250.00250.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.442241.5100.0047.5500.0000.002649.062649.0611.89
ปริญญาตรี ปกติ1225343.442241.5100.0047.5500.0000.002649.062649.0611.89
พลังงานทดแทน491122.45763.6400.0000.0000.0000.00763.64436.3600.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.531535.7100.0049.5200.0000.001945.242252.3812.38
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.51836.3600.0000.0000.0000.00836.361463.6400.00
ปริญญาตรี ปกติ532241.51836.3600.0000.0000.0000.00836.361463.6400.00
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36125.0000.0000.0000.0000.00125.00375.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.561100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.83635.2900.0000.0000.0000.00635.291164.7100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.711066.6700.0000.0000.0000.001066.67533.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.711066.6700.0000.0000.0000.001066.67533.3300.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.142100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.761100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63583.3300.0000.0000.0000.00583.33116.6700.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22250.0000.0000.0000.0000.00250.00250.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.002668.4200.00410.5300.0000.003078.95821.0500.00
ปริญญาตรี ปกติ1853418.382470.5900.0025.8800.0000.002676.47823.5300.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79787.5000.0000.0000.0000.00787.50112.5000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00872.7300.0000.0000.0000.00872.73327.2700.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.091100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.21857.1400.00214.2900.0000.001071.43428.5700.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00250.0000.00250.0000.0000.004100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.672100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45583.3300.0000.0000.0000.00583.33116.6700.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45583.3300.0000.0000.0000.00583.33116.6700.00
เศรษฐศาสตร์22313.643100.0000.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.692100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00