รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้241770.83423.5300.001270.5900.0000.001694.1215.8800.00
ปริญญาเอก ปกติ191263.16325.0000.00866.6700.0000.001191.6718.3300.00
ปริญญาเอก สมทบ55100.00120.0000.00480.0000.0000.005100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารศาสตร์11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร5120.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์5360.0000.0000.003100.0000.0000.003100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ5360.0000.0000.003100.0000.0000.003100.0000.0000.00
พันธุศาสตร์22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00150.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00150.0000.00
วิศวกรรมอาหาร11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.003100.0000.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ33100.003100.0000.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.003100.0000.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์44100.00125.0000.00375.0000.0000.004100.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ44100.00125.0000.00375.0000.0000.004100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์44100.00125.0000.00375.0000.0000.004100.0000.0000.00