รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้18527.7800.0000.00480.0000.0000.00480.00120.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ14428.5700.0000.00375.0000.0000.00375.00125.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4125.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00150.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00150.0000.00
วิศวกรรมอาหาร11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3133.3300.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3133.3300.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3133.3300.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00