รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1132623.01934.6200.00934.6200.0000.001869.23726.9213.85
ปริญญาโท ปกติ801417.50428.5700.00535.7100.0000.00964.29428.5717.14
ปริญญาโท สมทบ331236.36541.6700.00433.3300.0000.00975.00325.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10550.00120.0000.00480.0000.0000.005100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10550.00120.0000.00480.0000.0000.005100.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้10550.00120.0000.00480.0000.0000.005100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11545.4500.0000.00240.0000.0000.00240.00360.0000.00
ปริญญาโท สมทบ11545.4500.0000.00240.0000.0000.00240.00360.0000.00
การบัญชี2150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
บริหารธุรกิจ9444.4400.0000.00250.0000.0000.00250.00250.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร27725.93571.4300.00228.5700.0000.007100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ17635.29583.3300.00116.6700.0000.006100.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน12433.33375.0000.00125.0000.0000.004100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3266.672100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10110.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม5120.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ5120.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม11100.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์7114.2900.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7114.2900.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15533.33240.0000.00120.0000.0000.00360.00240.0000.00
ปริญญาโท ปกติ13430.77250.0000.0000.0000.0000.00250.00250.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน13430.77250.0000.0000.0000.0000.00250.00250.0000.00
ปริญญาโท สมทบ2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10220.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
ปริญญาโท ปกติ10220.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
สัตวศาสตร์10220.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00