รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.4420951.7330.74215.2000.0000.0023357.6716841.5830.74
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.5220951.8620.50215.2100.0000.0023257.5716841.6930.74
ปริญญาตรี สมทบ2913.4500.001100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ6367812.264355.1300.0033.8500.0000.004658.973241.0300.00
ปริญญาตรี ปกติ6367812.264355.1300.0033.8500.0000.004658.973241.0300.00
การจัดการ14696.16555.5600.0000.0000.0000.00555.56444.4400.00
การตลาด13064.62583.3300.0000.0000.0000.00583.33116.6700.00
การเงิน12864.69466.6700.0000.0000.0000.00466.67233.3300.00
บัญชี1854825.952756.2500.0036.2500.0000.003062.501837.5000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.15222.2200.0000.0000.0000.00222.22777.7800.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.69112.5000.00112.5000.0000.00225.00675.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10487.69112.5000.00112.5000.0000.00225.00675.0000.00
การจัดการ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง2150.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์27311.1100.0000.00133.3300.0000.00133.33266.6700.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.0000.0000.0000.0000.0000.0000.004100.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.02571.43114.2900.0000.0000.00685.71114.2900.00
ปริญญาตรี ปกติ23273.02571.43114.2900.0000.0000.00685.71114.2900.00
การจัดการชุมชน700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด1400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี16212.50150.0000.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.00375.00125.0000.0000.0000.004100.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้7000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.851100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร1300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.18436.3600.0019.0900.0000.00545.45654.5500.00
ปริญญาตรี ปกติ178116.18436.3600.0019.0900.0000.00545.45654.5500.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.64436.3600.0019.0900.0000.00545.45654.5500.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.91545.4500.0000.0000.0000.00545.45654.5500.00
ปริญญาตรี ปกติ184115.98545.4500.0000.0000.0000.00545.45654.5500.00
การบริหารท้องถิ่น100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.79450.0000.0000.0000.0000.00450.00450.0000.00
รัฐศาสตร์9233.26133.3300.0000.0000.0000.00133.33266.6700.00
ปริญญาตรี สมทบ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.892442.8600.0011.7900.0000.002544.643053.5711.79
ปริญญาตรี ปกติ1445638.892442.8600.0011.7900.0000.002544.643053.5711.79
การประมง1044745.192348.9400.0012.1300.0000.002451.062246.8112.13
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.50111.1100.0000.0000.0000.00111.11888.8900.00
ผลิตกรรมการเกษตร568518.982447.0611.9647.8400.0000.002956.862141.1811.96
ปริญญาตรี ปกติ541509.242448.0000.0048.0000.0000.002856.002142.0012.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.73266.6700.0000.0000.0000.00266.67133.3300.00
ปฐพีศาสตร์2713.701100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
พืชสวน1662313.861252.1700.0028.7000.0000.001460.87939.1300.00
พืชสวน (พืชผัก)11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.00150.0000.00150.0000.0000.002100.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1141412.28535.7100.0017.1400.0000.00642.86857.1400.00
วิทยาการสมุนไพร23313.04133.3300.0000.0000.0000.00133.33133.33133.33
อารักขาพืช5300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.331100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.33150.0000.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี2700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.7000.001100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.8500.001100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.49360.0000.0000.0000.0000.00360.00240.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ7756.49360.0000.0000.0000.0000.00360.00240.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล7756.49360.0000.0000.0000.0000.00360.00240.0000.00
วิทยาศาสตร์2075627.052951.7900.0047.1400.0000.003358.932239.2911.79
ปริญญาตรี ปกติ2075627.052951.7900.0047.1400.0000.003358.932239.2911.79
คณิตศาสตร์2015.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์221254.55758.3300.00325.0000.0000.001083.33216.6700.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.43120.0000.0000.0000.0000.00120.00480.0000.00
สถิติ800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี412868.291553.5700.0000.0000.0000.001553.571242.8613.57
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.00133.3300.0000.0000.0000.00133.33266.6700.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.52150.0000.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.29360.0000.00120.0000.0000.00480.00120.0000.00
ศิลปศาสตร์14553.45480.0000.0000.0000.0000.00480.00120.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14553.45480.0000.0000.0000.0000.00480.00120.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.26375.0000.0000.0000.0000.00375.00125.0000.00
ภาษาอังกฤษ6911.451100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.93457.1400.0000.0000.0000.00457.14342.8600.00
ปริญญาตรี ปกติ14274.93457.1400.0000.0000.0000.00457.14342.8600.00
พลังงานทดแทน6845.88375.0000.0000.0000.0000.00375.00125.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.05133.3300.0000.0000.0000.00133.33266.6700.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.731090.9100.0000.0000.0000.001090.9119.0900.00
ปริญญาตรี ปกติ371129.731090.9100.0000.0000.0000.001090.9119.0900.00
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.501100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม8112.501100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.86888.8900.0000.0000.0000.00888.89111.1100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.30834.7800.0000.0000.0000.00834.781565.2200.00
ปริญญาตรี ปกติ1872312.30834.7800.0000.0000.0000.00834.781565.2200.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.96228.5700.0000.0000.0000.00228.57571.4300.00
วิศวกรรมอาหาร3925.132100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร49510.20240.0000.0000.0000.0000.00240.00360.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.00233.3300.0000.0000.0000.00233.33466.6700.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.2900.0000.0000.0000.0000.0000.003100.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.543464.1511.8959.4300.0000.004075.471324.5300.00
ปริญญาตรี ปกติ2165324.543464.1511.8959.4300.0000.004075.471324.5300.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.62480.0000.0000.0000.0000.00480.00120.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.35950.0015.5615.5600.0000.001161.11738.8900.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.63787.5000.00112.5000.0000.008100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.671463.6400.00313.6400.0000.001777.27522.7300.00
เศรษฐศาสตร์1882211.701150.0000.0029.0900.0000.001359.09940.9100.00
ปริญญาตรี ปกติ1882211.701150.0000.0029.0900.0000.001359.09940.9100.00
เศรษฐศาสตร์5523.6400.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.36250.0000.00125.0000.0000.00375.00125.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.71466.6700.0000.0000.0000.00466.67233.3300.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.15550.0000.00110.0000.0000.00660.00440.0000.00