รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้23730.43114.2900.00571.4300.0000.00685.71114.2900.00
ปริญญาเอก ปกติ18527.78120.0000.00360.0000.0000.00480.00120.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5240.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00133.3300.00266.6700.0000.003100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6350.00133.3300.00266.6700.0000.003100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00133.3300.00266.6700.0000.003100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.5000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7114.2900.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมอาหาร4125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สหวิทยาการเกษตร300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00