รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.26316.6700.001266.6700.0000.001583.33316.6700.00
ปริญญาเอก ปกติ181583.33320.0000.00960.0000.0000.001280.00320.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5360.0000.0000.003100.0000.0000.003100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
บริหารศาสตร์22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67125.0000.00375.0000.0000.004100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6466.67125.0000.00375.0000.0000.004100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67125.0000.00375.0000.0000.004100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.50114.2900.00342.8600.0000.00457.14342.8600.00
ปริญญาเอก ปกติ7685.71116.6700.00233.3300.0000.00350.00350.0000.00
วิศวกรรมอาหาร44100.0000.0000.00125.0000.0000.00125.00375.0000.00
สหวิทยาการเกษตร3266.67150.0000.00150.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์11100.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00