รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.803444.1600.003444.1600.0000.006888.3179.0922.60
ปริญญาโท ปกติ874551.722453.3300.001431.1100.0000.003884.44511.1124.44
ปริญญาโท สมทบ513262.751031.2500.002062.5000.0000.003093.7526.2500.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.56480.0000.00120.0000.0000.005100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ9555.56480.0000.00120.0000.0000.005100.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้9555.56480.0000.00120.0000.0000.005100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ231565.22960.0000.00426.6700.0000.001386.67213.3300.00
ปริญญาโท สมทบ231565.22960.0000.00426.6700.0000.001386.67213.3300.00
การบัญชี44100.00375.0000.00125.0000.0000.004100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ191157.89654.5500.00327.2700.0000.00981.82218.1800.00
ผลิตกรรมการเกษตร382360.53417.3900.001773.9100.0000.002191.3014.3514.35
ปริญญาโท สมทบ201575.0016.6700.001493.3300.0000.0015100.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.5900.0000.0012100.0000.0000.0012100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.00133.3300.00266.6700.0000.003100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18844.44337.5000.00337.5000.0000.00675.00112.50112.50
ปฐพีศาสตร์2150.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.0000.0000.00266.6700.0000.00266.67133.3300.00
พืชสวน8225.002100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
พืชไร่22100.0000.0000.00150.0000.0000.00150.0000.00150.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.33240.0000.00120.0000.0000.00360.00240.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6583.33240.0000.00120.0000.0000.00360.00240.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.33240.0000.00120.0000.0000.00360.00240.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์15640.00350.0000.00350.0000.0000.006100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14642.86350.0000.00350.0000.0000.006100.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.6700.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00266.6700.00133.3300.0000.003100.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.331100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.501100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.501100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.67250.0000.00250.0000.0000.004100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10440.00250.0000.00250.0000.0000.004100.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.00250.0000.00250.0000.0000.004100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.00125.0000.00250.0000.0000.00375.0000.00125.00
ปริญญาโท ปกติ44100.00125.0000.00250.0000.0000.00375.0000.00125.00
สัตวศาสตร์44100.00125.0000.00250.0000.0000.00375.0000.00125.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00562.5000.00225.0000.0000.00787.50112.5000.00
ปริญญาโท ปกติ88100.00562.5000.00225.0000.0000.00787.50112.5000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00562.5000.00225.0000.0000.00787.50112.5000.00
เศรษฐศาสตร์7342.863100.0000.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7342.863100.0000.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.863100.0000.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00