รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1382316.67626.0900.001252.1700.0000.001878.26417.3914.35
ปริญญาโท ปกติ871314.94323.0800.00646.1500.0000.00969.23430.7700.00
ปริญญาโท สมทบ511019.61330.0000.00660.0000.0000.00990.0000.00110.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ23626.09350.0000.00233.3300.0000.00583.3300.00116.67
ปริญญาโท สมทบ23626.09350.0000.00233.3300.0000.00583.3300.00116.67
การบัญชี4125.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ19526.32240.0000.00240.0000.0000.00480.0000.00120.00
ผลิตกรรมการเกษตร38615.79116.6700.00466.6700.0000.00583.33116.6700.00
ปริญญาโท สมทบ20210.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน1715.8800.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3133.3300.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18422.22125.0000.00250.0000.0000.00375.00125.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.0000.0000.00266.6700.0000.00266.67133.3300.00
พืชสวน800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6233.3300.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6233.3300.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6233.3300.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.0000.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์15533.33240.0000.00360.0000.0000.005100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14535.71240.0000.00360.0000.0000.005100.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.6700.0000.002100.0000.0000.002100.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00266.6700.00133.3300.0000.003100.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน1000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4125.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ4125.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์4125.0000.0000.001100.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00