รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.3019946.3900.00133.0300.0000.0021249.4220648.0271.63
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.3319746.4600.00133.0700.0000.0021049.5320347.8871.65
ปริญญาตรี สมทบ5559.09240.0000.0000.0000.0000.00240.00360.0000.00
บริหารธุรกิจ8449110.784953.8500.0033.3000.0000.005257.143639.5622.20
ปริญญาตรี ปกติ8449110.784953.8500.0033.3000.0000.005257.143639.5622.20
การจัดการ217209.221155.0000.00210.0000.0000.001365.00735.0000.00
การตลาด185147.57535.7100.0000.0000.0000.00535.71857.1417.14
การเงิน12410.8100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
บัญชี2235524.663258.1800.0011.8200.0000.003360.002036.3611.82
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.051100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.08466.6700.0000.0000.0000.00466.67233.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.08466.6700.0000.0000.0000.00466.67233.3300.00
การจัดการ1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง33618.18466.6700.0000.0000.0000.00466.67233.3300.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.831446.6700.0013.3300.0000.001550.001343.3313.33
ปริญญาตรี ปกติ2773010.831446.6700.0013.3300.0000.001550.001343.3313.33
การจัดการชุมชน6233.33150.0000.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00
การตลาด5120.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
บัญชี1700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี7685.716100.0000.0000.0000.0000.006100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58228.5700.0000.0000.0000.00228.57571.4300.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.51125.0000.00125.0000.0000.00250.0000.00125.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.13150.0000.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.7000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.00250.0000.0000.0000.0000.00250.00250.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00133.3300.0000.0000.0000.00133.33266.6700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.79333.3300.0000.0000.0000.00333.33666.6700.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.79333.3300.0000.0000.0000.00333.33666.6700.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.9400.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.19337.5000.0000.0000.0000.00337.50562.5000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.50327.2700.0019.0900.0000.00436.36545.4500.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14116.6700.00116.6700.0000.00233.33233.3300.00
การบริหารท้องถิ่น6116.671100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.1000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.2600.0000.00125.0000.0000.00125.00250.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.56240.0000.0000.0000.0000.00240.00360.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00266.6700.0000.0000.0000.00266.67133.3300.00
รัฐศาสตร์6233.3300.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.832250.0000.0000.0000.0000.002250.002250.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1644426.832250.0000.0000.0000.0000.002250.002250.0000.00
การประมง1374432.122250.0000.0000.0000.0000.002250.002250.0000.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.721826.8700.0022.9900.0000.002029.854770.1500.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.421826.8700.0022.9900.0000.002029.854770.1500.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.76233.3300.0000.0000.0000.00233.33466.6700.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.33457.1400.0000.0000.0000.00457.14342.8600.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.16216.6700.0000.0000.0000.00216.671083.3300.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.7119.0900.0019.0900.0000.00218.18981.8200.00
พืชไร่1381611.59743.7500.0000.0000.0000.00743.75956.2500.00
วิทยาการสมุนไพร17317.65133.3300.0000.0000.0000.00133.33266.6700.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.9000.0000.00120.0000.0000.00120.00480.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88114.2900.0000.0000.0000.00114.29685.7100.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.1300.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.1300.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.1300.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
วิทยาศาสตร์2564617.972350.0000.0000.0000.0000.002350.002350.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2564617.972350.0000.0000.0000.0000.002350.002350.0000.00
คณิตศาสตร์3800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.2500.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.36375.0000.0000.0000.0000.00375.00125.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67541.6700.0000.0000.0000.00541.67758.3300.00
สถิติ1400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี15533.33360.0000.0000.0000.0000.00360.00240.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15116.6700.0000.0000.0000.00116.67583.3300.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.22550.0000.0000.0000.0000.00550.00550.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00675.0000.0000.0000.0000.00675.00225.0000.00
ศิลปศาสตร์10332.913100.0000.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.913100.0000.0000.0000.0000.003100.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.641100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.762100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.921128.9500.0012.6300.0000.001231.582463.1625.26
ปริญญาตรี ปกติ1273829.921128.9500.0012.6300.0000.001231.582463.1625.26
พลังงานทดแทน891011.24440.0000.0000.0000.0000.00440.00550.00110.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.68725.0000.0013.5700.0000.00828.571967.8613.57
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.53562.5000.00225.0000.0000.00787.50112.5000.00
ปริญญาตรี ปกติ76810.53562.5000.00225.0000.0000.00787.50112.5000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.10562.5000.00225.0000.0000.00787.50112.5000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.421337.1400.0025.7100.0000.001542.862057.1400.00
ปริญญาตรี ปกติ2273515.421337.1400.0025.7100.0000.001542.862057.1400.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06480.0000.0000.0000.0000.00480.00120.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.0000.0000.0000.0000.0000.0000.004100.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.00323.0800.0017.6900.0000.00430.77969.2300.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.00555.5600.0000.0000.0000.00555.56444.4400.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50125.0000.00125.0000.0000.00250.00250.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.492681.2500.0013.1300.0000.002784.3839.3826.25
ปริญญาตรี ปกติ1833217.492681.2500.0013.1300.0000.002784.3839.3826.25
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.24770.0000.0000.0000.0000.00770.00330.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.678100.0000.0000.0000.0000.008100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.671100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.971076.9200.0017.6900.0000.001184.6200.00215.38
เศรษฐศาสตร์28272.48571.4300.0000.0000.0000.00571.43228.5700.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.48571.4300.0000.0000.0000.00571.43228.5700.00
เศรษฐศาสตร์8222.44150.0000.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.882100.0000.0000.0000.0000.002100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45266.6700.0000.0000.0000.00266.67133.3300.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00