รายงานสถิติการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1491812.08
ปริญญาโท ปกติ86910.47
ปริญญาโท สมทบ63914.29
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7228.57
ปริญญาโท ปกติ7228.57
การจัดการป่าไม้7228.57
วิทยาลัยบริหารศาสตร์700.00
ปริญญาโท สมทบ700.00
การบริหารสาธารณะ700.00
บริหารธุรกิจ37513.51
ปริญญาโท สมทบ37513.51
การบัญชี1119.09
บริหารธุรกิจ26415.38
ผลิตกรรมการเกษตร35514.29
ปริญญาโท สมทบ17423.53
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน14321.43
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3133.33
ปริญญาโท ปกติ1815.56
ปฐพีศาสตร์600.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร4125.00
พืชสวน300.00
พืชไร่100.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท400.00
ศิลปศาสตร์100.00
ปริญญาโท สมทบ100.00
การพัฒนาสุขภาพชุมชน100.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11100.00
ปริญญาโท ปกติ11100.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม11100.00
วิทยาศาสตร์19210.53
ปริญญาโท ปกติ19210.53
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล7114.29
เทคโนโลยีชีวภาพ9111.11
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00
ปริญญาโท ปกติ2150.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน2214.55
ปริญญาโท ปกติ2214.55
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2214.55
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร500.00
ปริญญาโท ปกติ500.00
วิศวกรรมอาหาร200.00
วิศวกรรมเกษตร300.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี6116.67
ปริญญาโท ปกติ6116.67
สัตวศาสตร์6116.67
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00
ปริญญาโท ปกติ300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00
วิทยาลัยนานาชาติ100.00
ปริญญาโท ปกติ100.00
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ100.00
เศรษฐศาสตร์300.00
ปริญญาโท ปกติ200.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์200.00
ปริญญาโท สมทบ100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์100.00