รายงานสถิติการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้18527.78
ปริญญาเอก ปกติ14428.57
ปริญญาเอก สมทบ4125.00
บริหารธุรกิจ11100.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00
บริหารธุรกิจ11100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์100.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00
บริหารศาสตร์100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00
ผลิตกรรมการเกษตร300.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00
สหวิทยาการเกษตร100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00
วิศวกรรมอาหาร11100.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00
วิทยาศาสตร์300.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00
เคมีประยุกต์100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ200.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00
เศรษฐศาสตร์3133.33
ปริญญาเอก สมทบ3133.33
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3133.33