รายงานสถิติการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.71
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.81
ปริญญาตรี สมทบ554989.09
บริหารธุรกิจ84481496.45
ปริญญาตรี ปกติ84481496.45
การจัดการ21721398.16
การตลาด18517494.05
การเงิน12412096.77
บัญชี22321696.86
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.79
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.76
ปริญญาตรี ปกติ11811395.76
การจัดการ1111100.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00
การประมง333296.97
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91
รัฐศาสตร์393794.87
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.75
ปริญญาตรี ปกติ27726896.75
การจัดการชุมชน66100.00
การตลาด55100.00
บัญชี1717100.00
บัญชี77100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67
รัฐศาสตร์474493.62
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.00
เกษตรป่าไม้646398.44
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.30
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00
เศรษฐศาสตร์55100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.74
ปริญญาตรี ปกติ18818095.74
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.12
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.10
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.50
ปริญญาตรี ปกติ19118797.91
การบริหารท้องถิ่น6583.33
รัฐประศาสนศาสตร์918997.80
รัฐศาสตร์949398.94
ปริญญาตรี สมทบ9888.89
การบริหารท้องถิ่น33100.00
รัฐศาสตร์6583.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.90
ปริญญาตรี ปกติ16415493.90
การประมง13712792.70
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.00
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.78
ปริญญาตรี ปกติ64361295.18
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.16
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.67
ปฐพีศาสตร์383797.37
พืชสวน15615599.36
พืชสวน (พืชผัก)121083.33
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47
พืชไร่13812993.48
วิทยาการสมุนไพร1717100.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.86
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.75
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.00
เกษตรเคมี161487.50
ปริญญาตรี สมทบ464189.13
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.67
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.19
ปริญญาตรี ปกติ645992.19
การสื่อสารดิจิทัล645992.19
วิทยาศาสตร์25623892.97
ปริญญาตรี ปกติ25623892.97
คณิตศาสตร์3838100.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00
วัสดุศาสตร์1111100.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.89
สถิติ1414100.00
เคมี151493.33
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.89
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.88
ศิลปศาสตร์1039996.12
ปริญญาตรี ปกติ1039996.12
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.72
ภาษาอังกฤษ424095.24
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.91
ปริญญาตรี ปกติ12711892.91
พลังงานทดแทน898494.38
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.47
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.37
ปริญญาตรี ปกติ767497.37
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.15
สถาปัตยกรรม292896.55
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.04
ปริญญาตรี ปกติ22721896.04
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.39
วิศวกรรมอาหาร504590.00
วิศวกรรมเกษตร656396.92
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.88
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.27
ปริญญาตรี ปกติ18317897.27
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.55
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.92
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.77
เศรษฐศาสตร์28227497.16
ปริญญาตรี ปกติ28227497.16
เศรษฐศาสตร์828198.78
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.68
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.85
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.10