รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = B O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.3263909400091090.004.5035,59604.56มาก
ปริญญาเอก ปกติ35822.865270740007887.504.3826,48004.43มาก
ปริญญาเอก สมทบ3266.6711202000022100.005.0067,50005.00มากที่สุด
บริหารธุรกิจ2150.0010101000011100.005.0030,00005.00มากที่สุด
ปริญญาเอก ปกติ2150.0010101000011100.005.0030,00005.00มากที่สุด
บริหารธุรกิจ2150.0010101000011100.005.0030,00005.00มากที่สุด
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.0910101100011100.005.0034,00004.00มาก
ปริญญาเอก ปกติ1119.0910101100011100.005.0034,00004.00มาก
บริหารศาสตร์1119.0910101100011100.005.0034,00004.00มาก
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.0020202100022100.005.0032,00005.00มากที่สุด
ปริญญาเอก ปกติ4250.0020202100022100.005.0032,00005.00มากที่สุด
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.0020202100022100.005.0032,00005.00มากที่สุด
ผลิตกรรมการเกษตร11327.270220220002366.673.3319,68004.00มาก
ปริญญาเอก ปกติ11327.270220220002366.673.3319,68004.00มาก
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.330220220002366.673.3319,68004.00มาก
พืชไร่100.00000000000000.000.00000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000000000000.000.00000.00
วิทยาศาสตร์4125.0010101000011100.005.0018,00004.00มาก
ปริญญาเอก ปกติ4125.0010101000011100.005.0018,00004.00มาก
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.0010101000011100.005.0018,00004.00มาก
เศรษฐศาสตร์3266.6711202000022100.005.0067,50005.00มากที่สุด
ปริญญาเอก สมทบ3266.6711202000022100.005.0067,50005.00มากที่สุด
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.6711202000022100.005.0067,50005.00มากที่สุด