รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = B O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1491812.08134174137000171894.444.7222,39104.35มาก
ปริญญาโท ปกติ86910.477183530008988.894.4421,53904.50มาก
ปริญญาโท สมทบ63914.2963918400099100.005.0023,14904.22มาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7228.5720211200022100.005.0022,65504.50มาก
ปริญญาโท ปกติ7228.5720211200022100.005.0022,65504.50มาก
การจัดการป่าไม้7228.5720211200022100.005.0022,65504.50มาก
วิทยาลัยบริหารศาสตร์700.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท สมทบ700.00000000000000.000.00000.00
การบริหารสาธารณะ700.00000000000000.000.00000.00
บริหารธุรกิจ37513.5132505100055100.005.0020,69604.40มาก
ปริญญาโท สมทบ37513.5132505100055100.005.0020,69604.40มาก
การบัญชี1119.0910101000011100.005.0015,00005.00มากที่สุด
บริหารธุรกิจ26415.3822404100044100.005.0022,12004.25มาก
ผลิตกรรมการเกษตร35514.2932514300055100.005.0022,97203.60ปานกลาง
ปริญญาโท สมทบ17423.5331413300044100.005.0026,21504.00มาก
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน14321.4321303300033100.005.0028,28704.33มาก
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3133.3310110000011100.005.0020,00003.00ปานกลาง
ปริญญาโท ปกติ1815.5601101000011100.005.0010,00002.00น้อย
ปฐพีศาสตร์600.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร4125.0001101000011100.005.0010,00002.00น้อย
พืชสวน300.00000000000000.000.00000.00
พืชไร่100.00000000000000.000.00000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท400.00000000000000.000.00000.00
ศิลปศาสตร์100.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000000000000.000.00000.00
การพัฒนาสุขภาพชุมชน100.00000000000000.000.00000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11100.00000000000010.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ11100.00000000000010.000.00000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม11100.00000000000010.000.00000.00
วิทยาศาสตร์19210.5320211000022100.005.0023,50005.00มากที่สุด
ปริญญาโท ปกติ19210.5320211000022100.005.0023,50005.00มากที่สุด
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล7114.2910101000011100.005.0017,00005.00มากที่สุด
เทคโนโลยีชีวภาพ9111.1110110000011100.005.0030,00005.00มากที่สุด
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0010101100011100.005.00005.00มากที่สุด
ปริญญาโท ปกติ2150.0010101100011100.005.00005.00มากที่สุด
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0010101100011100.005.00005.00มากที่สุด
วิทยาลัยพลังงานทดแทน2214.5510110000011100.005.0050,00005.00มากที่สุด
ปริญญาโท ปกติ2214.5510110000011100.005.0050,00005.00มากที่สุด
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2214.5510110000011100.005.0050,00005.00มากที่สุด
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร500.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ500.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมอาหาร200.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมเกษตร300.00000000000000.000.00000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี6116.6710101000011100.005.0020,00005.00มากที่สุด
ปริญญาโท ปกติ6116.6710101000011100.005.0020,00005.00มากที่สุด
สัตวศาสตร์6116.6710101000011100.005.0020,00005.00มากที่สุด
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ300.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000000000000.000.00000.00
วิทยาลัยนานาชาติ100.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ100.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์300.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ200.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์200.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์100.00000000000000.000.00000.00