รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = B O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549817.951791383171162013730031749863.653.1816,87403.76ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ2,73448117.591691323011051962730030148162.583.1316,67403.73ปานกลาง
ปริญญาตรี สมทบ411741.461061611510000161794.124.7120,63804.31มาก
บริหารธุรกิจ56010218.21562177146360007710275.493.7714,62703.78ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ56010218.21562177146360007710275.493.7714,62703.78ปานกลาง
การจัดการ11465.263251400005683.334.1715,64003.60ปานกลาง
การตลาด109109.1733642000061060.003.0011,50003.50ปานกลาง
การเงิน52917.315050510005955.562.7812,54004.20มาก
บริหารธุรกิจ5347.5531413100044100.005.0023,25004.00มาก
บัญชี1926935.944114557484000556979.713.9914,51503.76ปานกลาง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.001121100002450.002.5012,50004.00มาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454531.0319113011190000304566.673.3312,26403.87ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1454531.0319113011190000304566.673.3312,26403.87ปานกลาง
การจัดการชุมชน3266.670111000001250.002.5013,00003.00ปานกลาง
การตลาด100.00000000000000.000.00000.00
บัญชี4375.002020200002366.673.3314,00004.00มาก
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.0031413000044100.005.0012,75004.25มาก
รัฐศาสตร์26726.920332100003742.862.1413,96902.67น้อย
เกษตรป่าไม้601728.3384121110000121770.593.5312,50004.25มาก
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.431010100001333.331.6714,00005.00มากที่สุด
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.3350550000055100.005.008,60004.00มาก
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000000000010.000.00000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.000221100002366.673.3313,50002.00น้อย
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.1141115961000151978.953.959,94703.40ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1711911.1141115961000151978.953.959,94703.40ปานกลาง
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.540222010002366.673.3311,25003.50ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.034913760000131681.254.069,74603.38ปานกลาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.8145945200091947.372.3713,45403.44ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1131916.8145945200091947.372.3713,45403.44ปานกลาง
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000000000010.000.00000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.391232100003475.003.759,66702.33น้อย
การประมง4125.00000000000010.000.00000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.0012312000033100.005.0015,23303.00ปานกลาง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.562131220003742.862.1415,46305.00มากที่สุด
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000000000010.000.00000.00
รัฐศาสตร์400.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000000000020.000.00000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.7309945100091947.372.3769,94403.56ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1771910.7309945100091947.372.3769,94403.56ปานกลาง
การบริหารท้องถิ่น100.00000000000000.000.00000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.110330300003650.002.5015,33304.00มาก
รัฐศาสตร์1021312.7506642100061346.152.3197,25003.33ปานกลาง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.68106161246200163743.242.1639,46404.38มาก
ปริญญาตรี ปกติ1203327.507613943200133339.391.9741,64804.31มาก
การประมง952425.266410823200102441.672.0819,64304.40มาก
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.001231200003933.331.67115,00004.00มาก
ปริญญาตรี สมทบ9444.443033030003475.003.7530,00004.67มาก
การประมง9444.443033030003475.003.7530,00004.67มาก
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.5917203716218000375468.523.4314,73503.70ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ4394510.2514142812163000284562.223.1113,28603.46ปานกลาง
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000000000000.000.00000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.351230300003475.003.7519,66703.00ปานกลาง
ปฐพีศาสตร์1500.00000000000000.000.00000.00
พืชสวน155138.3954945100091369.233.4612,33303.78ปานกลาง
พืชสวน (พืชผัก)33100.001121100002366.673.3311,50003.50ปานกลาง
พืชไร่1081816.675510552000101855.562.7812,40003.40ปานกลาง
วิทยาการสมุนไพร12216.670110100001250.002.509,00002.00น้อย
อารักขาพืช3725.411011000001250.002.5020,00004.00มาก
เกษตรเคมี12325.001121100002366.673.3313,00003.50ปานกลาง
ปริญญาตรี สมทบ27933.3336945500099100.005.0019,24404.44มาก
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.0001101000011100.005.0026,00004.00มาก
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.0013413100044100.005.0010,55004.00มาก
พืชไร่6466.6722431400044100.005.0026,25005.00มากที่สุด
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.7153826200081266.673.3310,62503.50ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1121210.7153826200081266.673.3310,62503.50ปานกลาง
การสื่อสารดิจิทัล1121210.7153826200081266.673.3310,62503.50ปานกลาง
วิทยาศาสตร์1874725.13209295243000294761.703.0916,96703.76ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1874725.13209295243000294761.703.0916,96703.76ปานกลาง
คณิตศาสตร์1119.09000000000010.000.00000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000000000000.000.00000.00
วัสดุศาสตร์12325.000110110001333.331.6718,00003.00ปานกลาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.86111120121000121675.003.7515,81703.75ปานกลาง
สถิติ200.00000000000000.000.00000.00
เคมี25832.001231200003837.501.8814,00003.33ปานกลาง
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.5001110000011100.005.0020,00005.00มากที่สุด
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.6204431100041040.002.0010,50002.50น้อย
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.2480808000088100.005.0022,53104.50มาก
ศิลปศาสตร์139107.1926844000081080.004.0015,00003.50ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ139107.1926844000081080.004.0015,00003.50ปานกลาง
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.5415642000066100.005.0015,16703.67ปานกลาง
ภาษาอังกฤษ8444.761120200002450.002.5014,50003.00ปานกลาง
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000000000000.000.00000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.448182612144100265349.062.4511,88503.73ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1225343.448182612144100265349.062.4511,88503.73ปานกลาง
พลังงานทดแทน491122.4525743000071163.643.1812,85703.71ปานกลาง
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.53613198114100194245.242.2611,52603.74ปานกลาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.5144835000082236.361.8215,87504.13มาก
ปริญญาตรี ปกติ532241.5144835000082236.361.8215,87504.13มาก
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.361011000001425.001.2518,00005.00มากที่สุด
สถาปัตยกรรม1815.5601101000011100.005.0016,00005.00มากที่สุด
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.8333624000061735.291.7615,50003.83ปานกลาง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.715510280000101566.673.3314,13003.70ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1181512.715510280000101566.673.3314,13003.70ปานกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.1420202000022100.005.0015,90005.00มากที่สุด
วิศวกรรมอาหาร2114.7610101000011100.005.0013,00005.00มากที่สุด
วิศวกรรมเกษตร41614.631451400005683.334.1713,30003.00ปานกลาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000000000020.000.00000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.221121100002450.002.5015,00003.50ปานกลาง
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.002193014164000303878.953.9514,23303.63ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1853418.381792610162000263476.473.8213,84603.62ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.794373400007887.504.3814,57103.71ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.0044826000081172.733.6416,12503.13ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.0910101000011100.005.0015,00003.00ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.218210552000101471.433.5711,40004.00มาก
ปริญญาตรี สมทบ5480.0040440200044100.005.0016,75003.75ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.0010110100011100.005.0022,00005.00มากที่สุด
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.0010110100011100.005.0015,00003.00ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.6720220000022100.005.0015,00003.50ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์9366.454154100005683.334.1715,40004.80มาก
ปริญญาตรี ปกติ9366.454154100005683.334.1715,40004.80มาก
เศรษฐศาสตร์22313.6421321000033100.005.0015,66704.67มาก
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00000000000010.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.6920220000022100.005.0015,00005.00มากที่สุด