รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = (B-I-J-K-L) O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้241770.831151661012000165320.0016.0042,34704.19มาก
ปริญญาเอก ปกติ191263.166511568000114275.0013.7548,13504.00มาก
ปริญญาเอก สมทบ55100.0050514400051500.0025.0029,61204.60มาก
บริหารธุรกิจ2150.00101011000100.000.0030,00004.00มาก
ปริญญาเอก ปกติ2150.00101011000100.000.0030,00004.00มาก
บริหารธุรกิจ2150.00101011000100.000.0030,00004.00มาก
วิทยาลัยบริหารศาสตร์11100.00011011000100.000.0015,00003.00ปานกลาง
ปริญญาเอก ปกติ11100.00011011000100.000.0015,00003.00ปานกลาง
บริหารศาสตร์11100.00011011000100.000.0015,00003.00ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.00112112000200.000.0042,00004.00มาก
ปริญญาเอก ปกติ22100.00112112000200.000.0042,00004.00มาก
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.00112112000200.000.0042,00004.00มาก
ผลิตกรรมการเกษตร5120.00101011000100.000.0050,00005.00มากที่สุด
ปริญญาเอก ปกติ400.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร300.00000000000000.000.00000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00101011000100.000.0050,00005.00มากที่สุด
สหวิทยาการเกษตร11100.00101011000100.000.0050,00005.00มากที่สุด
วิทยาศาสตร์5360.00303123000300.000.0045,83005.00มากที่สุด
ปริญญาเอก ปกติ5360.00303123000300.000.0045,83005.00มากที่สุด
พันธุศาสตร์22100.00202112000200.000.0050,00005.00มากที่สุด
เคมีประยุกต์100.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2150.00101011000100.000.0037,49005.00มากที่สุด
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.0001110100011100.005.00100,00003.00ปานกลาง
ปริญญาเอก ปกติ22100.0001110100011100.005.00100,00003.00ปานกลาง
วิศวกรรมอาหาร11100.00000000000010.000.00000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00011101000100.000.00100,00003.00ปานกลาง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.0012321000033100.005.0054,33303.67ปานกลาง
ปริญญาเอก ปกติ33100.0012321000033100.005.0054,33303.67ปานกลาง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.0012321000033100.005.0054,33303.67ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์44100.0040413300041400.0020.0024,51504.50มาก
ปริญญาเอก สมทบ44100.0040413300041400.0020.0024,51504.50มาก
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์44100.0040413300041400.0020.0024,51504.50มาก