รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = (B-I-J-K-L) O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้18527.7822422400041400.0020.0053,92503.75ปานกลาง
ปริญญาเอก ปกติ14428.5712321300031300.0015.0060,00003.33ปานกลาง
ปริญญาเอก สมทบ4125.00101011000100.000.0035,70005.00มากที่สุด
บริหารธุรกิจ11100.00101011000100.000.0030,00004.00มาก
ปริญญาเอก ปกติ11100.00101011000100.000.0030,00004.00มาก
บริหารธุรกิจ11100.00101011000100.000.0030,00004.00มาก
วิทยาลัยบริหารศาสตร์100.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000000000000.000.00000.00
บริหารศาสตร์100.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00011101000100.000.0050,00003.00ปานกลาง
ปริญญาเอก ปกติ2150.00011101000100.000.0050,00003.00ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00011101000100.000.0050,00003.00ปานกลาง
ผลิตกรรมการเกษตร300.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000000000000.000.00000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.0001110100011100.005.00100,00003.00ปานกลาง
ปริญญาเอก ปกติ22100.0001110100011100.005.00100,00003.00ปานกลาง
วิศวกรรมอาหาร11100.00000000000010.000.00000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00011101000100.000.00100,00003.00ปานกลาง
วิทยาศาสตร์300.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000000000000.000.00000.00
เคมีประยุกต์100.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ200.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์3133.33101011000100.000.0035,70005.00มากที่สุด
ปริญญาเอก สมทบ3133.33101011000100.000.0035,70005.00มากที่สุด
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3133.33101011000100.000.0035,70005.00มากที่สุด