รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = (B-I-J-K-L) O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1132623.011351821691001816112.505.6326,23304.00มาก
ปริญญาโท ปกติ801417.5072918510098112.505.6318,04904.33มาก
ปริญญาโท สมทบ331236.3663918400098112.505.6334,41703.67ปานกลาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10550.0050505400051500.0025.0022,04804.60มาก
ปริญญาโท ปกติ10550.0050505400051500.0025.0022,04804.60มาก
การจัดการป่าไม้10550.0050505400051500.0025.0022,04804.60มาก
วิทยาลัยบริหารศาสตร์300.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท สมทบ300.00000000000000.000.00000.00
การบริหารสาธารณะ300.00000000000000.000.00000.00
บริหารธุรกิจ11545.450221120002366.673.3321,00002.00น้อย
ปริญญาโท สมทบ11545.450221120002366.673.3321,00002.00น้อย
การบัญชี2150.00000000000010.000.00000.00
บริหารธุรกิจ9444.4402211200022100.005.0021,00002.00น้อย
ผลิตกรรมการเกษตร27725.9361707200075140.007.0028,96404.29มาก
ปริญญาโท สมทบ17635.2951606100065120.006.0030,29204.17มาก
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน12433.3340404100043133.336.6735,61304.25มาก
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000000000000.000.00000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3266.6711202000022100.005.0019,65004.00มาก
ปริญญาโท ปกติ10110.00101011000100.000.0021,00005.00มากที่สุด
ปฐพีศาสตร์2150.00101011000100.000.0021,00005.00มากที่สุด
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร100.00000000000000.000.00000.00
พืชสวน200.00000000000000.000.00000.00
พืชไร่300.00000000000000.000.00000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท200.00000000000000.000.00000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม5120.0001110000011100.005.001,20003.00ปานกลาง
ปริญญาโท ปกติ5120.0001110000011100.005.001,20003.00ปานกลาง
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม400.00000000000000.000.00000.00
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม11100.0001110000011100.005.001,20003.00ปานกลาง
วิทยาศาสตร์7114.29000000000010.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ7114.29000000000010.000.00000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล100.00000000000000.000.00000.00
พันธุศาสตร์100.00000000000000.000.00000.00
เคมีประยุกต์200.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ11100.00000000000010.000.00000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม200.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1200.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ1200.00000000000000.000.00000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร200.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมอาหาร600.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000000000000.000.00000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15533.332130310003475.003.7538,66704.00มาก
ปริญญาโท ปกติ13430.771120200002450.002.5015,00004.00มาก
วิศวกรรมพลังงานทดแทน13430.771120200002450.002.5015,00004.00มาก
ปริญญาโท สมทบ2150.00101011000100.000.0086,00004.00มาก
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2150.00101011000100.000.0086,00004.00มาก
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10220.00000000100010.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ10220.00000000100010.000.00000.00
สัตวศาสตร์10220.00000000100010.000.00000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์1100.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ1100.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์1100.00000000000000.000.00000.00