รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = (B-I-J-K-L) O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.44113120233761572130023338061.323.0717,16903.45ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.52112120232751572130023237961.213.0617,17903.45ปานกลาง
ปริญญาตรี สมทบ2913.4510110000011100.005.0015,00004.00มาก
บริหารธุรกิจ6367812.2631154611353000467561.333.0711,09603.61ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ6367812.2631154611353000467561.333.0711,09603.61ปานกลาง
การจัดการ14696.162352300005955.562.788,46003.60ปานกลาง
การตลาด13064.622352300005683.334.1715,80003.80ปานกลาง
การเงิน12864.692240400004666.673.339,48802.75น้อย
บัญชี1854825.95255305253000304566.673.3310,77203.67ปานกลาง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.150222000002922.221.1114,00004.00มาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.691121110002728.571.438,50004.00มาก
ปริญญาตรี ปกติ10487.691121110002728.571.438,50004.00มาก
การจัดการ100.00000000000000.000.00000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00000000000000.000.00000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.00000000000000.000.00000.00
การประมง2150.0010101000011100.005.0012,00005.00มากที่สุด
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.00000000000000.000.00000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.00000000000000.000.00000.00
รัฐศาสตร์27311.110111010001250.002.505,00003.00ปานกลาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.00000000000040.000.00000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.026063300006785.714.2914,50004.00มาก
ปริญญาตรี ปกติ23273.026063300006785.714.2914,50004.00มาก
การจัดการชุมชน700.00000000000000.000.00000.00
การตลาด1400.00000000000000.000.00000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.00000000000000.000.00000.00
บัญชี16212.501010100001250.002.5015,00004.00มาก
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.00000000000000.000.00000.00
รัฐศาสตร์4100.00000000000000.000.00000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.0040422000044100.005.0018,00004.00มาก
เกษตรป่าไม้7000.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.8510110000011100.005.00004.00มาก
เทคโนโลยีการอาหาร1300.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.1823514100051050.002.5012,20003.40ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ178116.1823514100051050.002.5012,20003.40ปานกลาง
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.6423514100051050.002.5012,20003.40ปานกลาง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.9105541000051145.452.2711,80002.80น้อย
ปริญญาตรี ปกติ184115.9805541000051145.452.2711,80002.80น้อย
การบริหารท้องถิ่น100.00000000000000.000.00000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.790443100004850.002.5012,25003.00ปานกลาง
รัฐศาสตร์9233.260111000001333.331.6710,00002.00น้อย
ปริญญาตรี สมทบ200.00000000000000.000.00000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000000000000.000.00000.00
รัฐศาสตร์100.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.899162510151100255446.302.3112,65203.04ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1445638.899162510151100255446.302.3112,65203.04ปานกลาง
การประมง1044745.199152410141100244553.332.6712,84603.13ปานกลาง
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.500110100001911.110.568,00001.00น้อยที่สุด
ผลิตกรรมการเกษตร568518.9814152911184100294663.043.1515,62003.10ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ541509.2413152810184100284562.223.1115,64203.07ปานกลาง
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000000000000.000.00000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.730220200002366.673.339,20002.00น้อย
ปฐพีศาสตร์2713.7010110000011100.005.00100,00004.00มาก
พืชสวน1662313.8695143112000142166.673.3314,39303.57ปานกลาง
พืชสวน (พืชผัก)11100.00000000000010.000.00000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.0002220100021200.0010.008,50003.00ปานกลาง
พืชสวน (ไม้ผล)100.00000000000000.000.00000.00
พืชไร่1141412.2824633100061346.152.3110,83302.17น้อย
วิทยาการสมุนไพร23313.040110101001250.002.5010,08002.00น้อย
อารักขาพืช5300.00000000000000.000.00000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.3310110000011100.005.0015,00004.00มาก
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.330110100001250.002.5011,00003.00ปานกลาง
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.00000000000000.000.00000.00
เกษตรเคมี2700.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.7010110000011100.005.0015,00004.00มาก
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.00000000000000.000.00000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.8510110000011100.005.0015,00004.00มาก
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.490331200003560.003.0011,33302.67น้อย
ปริญญาตรี ปกติ7756.490331200003560.003.0011,33302.67น้อย
การสื่อสารดิจิทัล7756.490331200003560.003.0011,33302.67น้อย
วิทยาศาสตร์2075627.051419339244100335164.713.2414,78003.64ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ2075627.051419339244100335164.713.2414,78003.64ปานกลาง
คณิตศาสตร์2015.0001101000011100.005.009,00002.00น้อย
ฟิสิกส์ประยุกต์200.00000000000000.000.00000.00
วัสดุศาสตร์221254.554610553000109111.115.5613,45003.50ปานกลาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.430110100001520.001.009,75003.00ปานกลาง
สถิติ800.00000000000000.000.00000.00
เคมี412868.2969153120100152755.562.7815,90003.53ปานกลาง
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.001010100001333.331.6718,00005.00มากที่สุด
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.521010100001250.002.5015,00004.00มาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.2922413100044100.005.0015,75004.50มาก
ศิลปศาสตร์14553.451342200004580.004.0010,50003.75ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ14553.451342200004580.004.0010,50003.75ปานกลาง
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.261232100003475.003.759,00003.67ปานกลาง
ภาษาอังกฤษ6911.4501101000011100.005.0015,00004.00มาก
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.930440400004757.142.8612,00003.25ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ14274.930440400004757.142.8612,00003.25ปานกลาง
พลังงานทดแทน6845.880330300003475.003.7512,00003.33ปานกลาง
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.050110100001333.331.6712,00003.00ปานกลาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.738210190000101190.914.5513,15003.90ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ371129.738210190000101190.914.5513,15003.90ปานกลาง
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.5010101000011100.005.0012,00004.00มาก
สถาปัตยกรรม8112.5010101000011100.005.0010,00004.00มาก
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.866281700008988.894.4413,68803.88ปานกลาง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.3026826000082334.781.7413,87503.13ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1872312.3026826000082334.781.7413,87503.13ปานกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.961120200002728.571.4315,00002.50น้อย
วิศวกรรมอาหาร3925.1302202000022100.005.0016,50003.50ปานกลาง
วิศวกรรมเกษตร49510.201122000002540.002.0014,50003.50ปานกลาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.000220200002633.331.679,50003.00ปานกลาง
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29000000000030.000.00000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.5423174016245000404883.334.1736,00003.78ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ2165324.5423174016245000404883.334.1736,00003.78ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.623140400004580.004.0013,75003.75ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.356511381000111764.713.2461,54504.36มาก
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.6344844100087114.295.7121,50003.63ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.6710717983000171989.474.4731,52903.47ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์1882211.7021113492000132065.003.2515,57702.92น้อย
ปริญญาตรี ปกติ1882211.7021113492000132065.003.2515,57702.92น้อย
เศรษฐศาสตร์5523.64000000000020.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.3603303100033100.005.0014,66703.33ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.711341300004666.673.3310,25003.00ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.151563310006966.673.3319,58302.67น้อย