รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = B O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.261501511412000151883.334.1751,31304.67มาก
ปริญญาเอก ปกติ181583.33120121119000121580.004.0039,97504.75มาก
ปริญญาเอก สมทบ5360.0030303300033100.005.0096,66704.33มาก
บริหารธุรกิจ22100.0020202200022100.005.0046,35005.00มากที่สุด
ปริญญาเอก ปกติ22100.0020202200022100.005.0046,35005.00มากที่สุด
บริหารธุรกิจ22100.0020202200022100.005.0046,35005.00มากที่สุด
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.0020202200022100.005.0074,50004.00มาก
ปริญญาเอก ปกติ22100.0020202200022100.005.0074,50004.00มาก
บริหารศาสตร์22100.0020202200022100.005.0074,50004.00มาก
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.6740413300044100.005.0027,87505.00มากที่สุด
ปริญญาเอก ปกติ6466.6740413300044100.005.0027,87505.00มากที่สุด
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.6740413300044100.005.0027,87505.00มากที่สุด
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.504040430004757.142.8636,25004.50มาก
ปริญญาเอก ปกติ7685.713030320003650.002.5031,66704.67มาก
วิศวกรรมอาหาร44100.001010110001425.001.2540,00005.00มากที่สุด
สหวิทยาการเกษตร3266.6720202100022100.005.0027,50004.50มาก
ปริญญาเอก สมทบ11100.0010101100011100.005.0050,00004.00มาก
สหวิทยาการเกษตร11100.0010101100011100.005.0050,00004.00มาก
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.0010101000011100.005.0031,50005.00มากที่สุด
ปริญญาเอก ปกติ11100.0010101000011100.005.0031,50005.00มากที่สุด
สัตวศาสตร์11100.0010101000011100.005.0031,50005.00มากที่สุด
เศรษฐศาสตร์4250.0020202200022100.005.00120,00004.50มาก
ปริญญาเอก สมทบ4250.0020202200022100.005.00120,00004.50มาก
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.0020202200022100.005.00120,00004.50มาก