รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ(ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = (B-I-J-K-L) O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้23730.4360624500062300.0015.0058,41704.83มาก
ปริญญาเอก ปกติ18527.7840413300042200.0010.0027,62505.00มากที่สุด
ปริญญาเอก สมทบ5240.00202112000200.000.00120,00004.50มาก
บริหารธุรกิจ2150.00101011000100.000.0031,50005.00มากที่สุด
ปริญญาเอก ปกติ2150.00101011000100.000.0031,50005.00มากที่สุด
บริหารธุรกิจ2150.00101011000100.000.0031,50005.00มากที่สุด
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000000000000.000.00000.00
บริหารศาสตร์200.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.0030312200031300.0015.0026,33305.00มากที่สุด
ปริญญาเอก ปกติ6350.0030312200031300.0015.0026,33305.00มากที่สุด
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.0030312200031300.0015.0026,33305.00มากที่สุด
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50000000000010.000.00000.00
ปริญญาเอก ปกติ7114.29000000000010.000.00000.00
วิศวกรรมอาหาร4125.00000000000010.000.00000.00
สหวิทยาการเกษตร300.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000000000000.000.00000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000000000000.000.00000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี100.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000000000000.000.00000.00
สัตวศาสตร์100.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00202112000200.000.00120,00004.50มาก
ปริญญาเอก สมทบ4250.00202112000200.000.00120,00004.50มาก
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00202112000200.000.00120,00004.50มาก