รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ(ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = (B-I-J-K-L) O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1382316.6715318810121001810180.009.0048,55604.56มาก
ปริญญาโท ปกติ871314.9481936600097128.576.4325,00004.44มาก
ปริญญาโท สมทบ511019.6172954610093300.0015.0072,11104.67มาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ900.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ900.00000000000000.000.00000.00
การจัดการป่าไม้900.00000000000000.000.00000.00
บริหารธุรกิจ23626.0950532210053166.678.3321,00004.80มาก
ปริญญาโท สมทบ23626.0950532210053166.678.3321,00004.80มาก
การบัญชี4125.0010101000011100.005.0010,00005.00มากที่สุด
บริหารธุรกิจ19526.3240431210042200.0010.0023,75004.75มาก
ผลิตกรรมการเกษตร38615.7941523400052250.0012.5015,40004.60มาก
ปริญญาโท สมทบ20210.00112022000200.000.0014,50005.00มากที่สุด
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน1715.88011011000100.000.0013,00005.00มากที่สุด
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3133.33101011000100.000.0016,00005.00มากที่สุด
ปริญญาโท ปกติ18422.2230321200032150.007.5016,00004.33มาก
ปฐพีศาสตร์2150.0010101000011100.005.0018,00005.00มากที่สุด
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.0020220200021200.0010.0015,00004.00มาก
พืชสวน800.00000000000000.000.00000.00
พืชไร่200.00000000000000.000.00000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6233.33000000000020.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ6233.33000000000020.000.00000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6233.33000000000020.000.00000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00112202000200.000.00257,50004.00มาก
ปริญญาโท สมทบ22100.00112202000200.000.00257,50004.00มาก
การสื่อสารดิจิทัล22100.00112202000200.000.00257,50004.00มาก
วิทยาศาสตร์15533.3350505300052250.0012.5032,40004.80มาก
ปริญญาโท ปกติ14535.7150505300052250.0012.5032,40004.80มาก
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67202022000200.000.0028,50004.50มาก
พันธุศาสตร์33100.0030303100032150.007.5035,00005.00มากที่สุด
เคมีประยุกต์100.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000000000000.000.00000.00
เคมีประยุกต์100.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000000000010.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000000000010.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000000000010.000.00000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร800.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000000000000.000.00000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000000000000.000.00000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000000000000.000.00000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1500.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ1000.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน1000.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000000000000.000.00000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4125.00011101000100.000.0015,00003.00ปานกลาง
ปริญญาโท ปกติ4125.00011101000100.000.0015,00003.00ปานกลาง
สัตวศาสตร์4125.00011101000100.000.0015,00003.00ปานกลาง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์700.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ700.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์700.00000000000000.000.00000.00