รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = (B-I-J-K-L) O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387453.625412661551332006639169.238.4633,44004.32มาก
ปริญญาโท ปกติ874450.5731637730132003729127.596.3821,79704.22มาก
ปริญญาโท สมทบ513058.8223629821200002910290.0014.5048,29404.45มาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.5650505100054125.006.2519,70004.60มาก
ปริญญาโท ปกติ9555.5650505100054125.006.2519,70004.60มาก
การจัดการป่าไม้9555.5650505100054125.006.2519,70004.60มาก
บริหารธุรกิจ231460.87121135840001310130.006.5018,29404.23มาก
ปริญญาโท สมทบ231460.87121135840001310130.006.5018,29404.23มาก
การบัญชี44100.0040404100043133.336.6715,95504.00มาก
บริหารธุรกิจ191052.6381954300097128.576.4319,33304.33มาก
ผลิตกรรมการเกษตร382155.261541931616100194475.0023.7538,78604.68มาก
ปริญญาโท สมทบ201470.0010414113140001400.000.0046,26604.71มาก
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.598412111120001200.000.0051,14304.67มาก
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3266.67202022000200.000.0017,00005.00มากที่สุด
ปริญญาโท ปกติ18738.8950523210054125.006.2517,84404.60มาก
ปฐพีศาสตร์2150.0010101000011100.005.0018,00005.00มากที่สุด
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.0020220200021200.0010.0017,50004.00มาก
พืชสวน8225.0020202000022100.005.0018,11005.00มากที่สุด
พืชไร่2150.00000000100000.000.00000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.333031210003475.003.7522,00004.33มาก
ปริญญาโท ปกติ6583.333031210003475.003.7522,00004.33มาก
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.333031210003475.003.7522,00004.33มาก
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00112202000200.000.00257,50004.00มาก
ปริญญาโท สมทบ22100.00112202000200.000.00257,50004.00มาก
การสื่อสารดิจิทัล22100.00112202000200.000.00257,50004.00มาก
วิทยาศาสตร์15640.0060606300063200.0010.0031,16704.83มาก
ปริญญาโท ปกติ14642.8660606300063200.0010.0031,16704.83มาก
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67202022000200.000.0028,50004.50มาก
พันธุศาสตร์33100.0030303100032150.007.5035,00005.00มากที่สุด
เคมีประยุกต์100.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.3310101000011100.005.0025,00005.00มากที่สุด
ปริญญาโท สมทบ100.00000000000000.000.00000.00
เคมีประยุกต์100.00000000000000.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000000000010.000.00000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000000000010.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000000000010.000.00000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.5010101000011100.005.0030,00003.00ปานกลาง
ปริญญาโท ปกติ8112.5010101000011100.005.0030,00003.00ปานกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.0010101000011100.005.0030,00003.00ปานกลาง
สหวิทยาการเกษตร200.00000000000000.000.00000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.6713422200042200.0010.0026,00003.75ปานกลาง
ปริญญาโท ปกติ10440.0013422200042200.0010.0026,00003.75ปานกลาง
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.0013422200042200.0010.0026,00003.75ปานกลาง
ปริญญาโท สมทบ500.00000000000000.000.00000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000000000000.000.00000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.0021312210031300.0015.0012,83303.67ปานกลาง
ปริญญาโท ปกติ44100.0021312210031300.0015.0012,83303.67ปานกลาง
สัตวศาสตร์44100.0021312210031300.0015.0012,83303.67ปานกลาง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.0052707200076116.675.8318,85703.86ปานกลาง
ปริญญาโท ปกติ88100.0052707200076116.675.8318,85703.86ปานกลาง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.0052707200076116.675.8318,85703.86ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์7342.8630312000033100.005.0020,42704.00มาก
ปริญญาโท ปกติ7342.8630312000033100.005.0020,42704.00มาก
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.8630312000033100.005.0020,42704.00มาก