รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ(ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = (B-I-J-K-L) O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.30104108212641481374021240552.352.6213,40403.53ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.33103107210631471374021040052.502.6313,47903.52ปานกลาง
ปริญญาตรี สมทบ5559.091121100002540.002.005,50014.00มาก
บริหารธุรกิจ8449110.783121529433210528561.183.0611,90703.65ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ8449110.783121529433210528561.183.0611,90703.65ปานกลาง
การจัดการ217209.226713582000131872.223.6113,89203.54ปานกลาง
การตลาด185147.5732514010051338.461.929,86013.20ปานกลาง
การเงิน12410.81000000000010.000.00000.00
บัญชี2235524.662211333301110335263.463.1711,52403.79ปานกลาง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.0501101000011100.005.009,00053.00ปานกลาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.083143100004666.673.3313,00003.50ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ11865.083143100004666.673.3313,00003.50ปานกลาง
การจัดการ1100.00000000000000.000.00000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000000000000.000.00000.00
การประมง33618.183143100004666.673.3313,00003.50ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000000000000.000.00000.00
รัฐศาสตร์3900.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000000000000.000.00000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.8378154111110152755.562.7816,73313.60ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ2773010.8378154111110152755.562.7816,73313.60ปานกลาง
การจัดการชุมชน6233.331010100001250.002.5015,00055.00มากที่สุด
การตลาด5120.00000000000010.000.00000.00
บัญชี1700.00000000000000.000.00000.00
บัญชี7685.7133615000066100.005.0017,00003.67ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.580221100002728.571.4316,00002.50น้อย
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000000000000.000.00000.00
รัฐศาสตร์4748.5111211111021200.0010.0014,50004.00มาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000000000000.000.00000.00
เกษตรป่าไม้6423.130110100001250.002.5015,00023.00ปานกลาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000000000010.000.00000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.001120200002450.002.5014,00003.50ปานกลาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์5360.001011000001333.331.6730,00004.00มาก
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.790331200003933.331.6711,00003.00ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ18894.790331200003933.331.6711,00003.00ปานกลาง
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000000000010.000.00000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.190331200003837.501.8811,00003.00ปานกลาง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.501343110204850.002.5017,75014.25มาก
ปริญญาตรี ปกติ19163.140222010202366.673.3330,00004.50มาก
การบริหารท้องถิ่น6116.6701110000011100.005.0050,00005.00มากที่สุด
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000000010000.000.00000.00
รัฐศาสตร์9444.260111010101250.002.5010,00004.00มาก
ปริญญาตรี สมทบ9555.561121100002540.002.005,50014.00มาก
การบริหารท้องถิ่น33100.001121100002366.673.335,50014.00มาก
รัฐศาสตร์6233.33000000000020.000.00000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.835172210120000224450.002.5010,57703.05ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1644426.835172210120000224450.002.5010,57703.05ปานกลาง
การประมง1374432.125172210120000224450.002.5010,57703.05ปานกลาง
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000000000000.000.00000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.72911209112000206530.771.5412,19503.55ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ6436710.42911209112000206530.771.5412,19503.55ปานกลาง
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.761121100002633.331.6713,50003.50ปานกลาง
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000000000000.000.00000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000000000000.000.00000.00
พืชสวน15600.00000000000000.000.00000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.333140400004757.142.8613,25004.50มาก
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.1611220000021216.670.8310,50012.50น้อย
พืชสวน (ไม้ผล)171164.7102211100021020.001.008,50001.50น้อยที่สุด
พืชไร่1381611.5934743000071643.752.1912,84313.71ปานกลาง
วิทยาการสมุนไพร17317.650110100001333.331.679,00005.00มากที่สุด
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.900111010001425.001.2515,00003.00ปานกลาง
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.881010100001714.290.7112,00004.00มาก
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000000000000.000.00000.00
เกษตรเคมี1600.00000000000000.000.00000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000000000000.000.00000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000000000000.000.00000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000000000000.000.00000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13000000000020.000.00000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13000000000020.000.00000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13000000000020.000.00000.00
วิทยาศาสตร์2564617.971211233200000234650.002.5015,43513.35ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ2564617.971211233200000234650.002.5015,43513.35ปานกลาง
คณิตศาสตร์3800.00000000000000.000.00000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000000000010.000.00000.00
วัสดุศาสตร์11436.361231200003475.003.7513,66703.00ปานกลาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.6705514000051241.672.0812,80002.60น้อย
สถิติ1400.00000000000000.000.00000.00
เคมี15533.333030300003560.003.0016,33304.00มาก
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.150110100001616.670.839,00002.00น้อย
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.2223514000051050.002.5013,60003.00ปานกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.006060600006875.003.7520,66724.33มาก
ศิลปศาสตร์10332.9112312000033100.005.0013,49323.67ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ10332.9112312000033100.005.0013,49323.67ปานกลาง
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.6401101000011100.005.0015,00003.00ปานกลาง
ภาษาอังกฤษ4224.7611211000022100.005.0012,74044.00มาก
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.9248121111200123534.291.7115,25013.67ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1273829.9248121111200123534.291.7115,25013.67ปานกลาง
พลังงานทดแทน891011.241340401004944.442.2213,00003.50ปานกลาง
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.6835817110082630.771.5416,37513.75ปานกลาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.5361734200076116.675.8310,57113.71ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ76810.5361734200076116.675.8310,57113.71ปานกลาง
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000000000000.000.00000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000000000000.000.00000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.1061734200076116.675.8310,57113.71ปานกลาง
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.426915962000153345.452.2713,40013.33ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ2273515.426915962000153345.452.2713,40013.33ปานกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.063141300004580.004.0014,00013.75ปานกลาง
วิศวกรรมอาหาร5048.00000000000040.000.00000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.0022431100041233.331.6714,50023.50ปานกลาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.001453200005955.562.7813,60003.40ปานกลาง
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.500222010002366.673.339,50002.00น้อย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.49189278191200272993.104.6615,49313.81ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1833217.49189278191200272993.104.6615,49313.81ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.2443734000071070.003.5013,35703.86ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.6771826000088100.005.0015,50004.13มาก
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.6710101000011100.005.0015,00004.00มาก
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.9765113812001110110.005.5016,89123.55ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์28272.481450500005771.433.5713,40003.00ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ28272.481450500005771.433.5713,40003.00ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์8222.440110100001250.002.5013,00002.00น้อย
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.8811202000022100.005.0014,00013.00ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.450220200002366.673.3313,00003.50ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000000000000.000.00000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000000000000.000.00000.00