ตรวจสอบรายชื่อการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้เข้าใช้งาน 148276