แบบฟอร์มการค้นหาข้อมูล

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

ปีการศึกษาที่รับเข้า : 2557
จำนวนที่รับทั้งหมด : 5 คน
จำนวนคงเหลือ : 0 คน
สถานะนักศึกษาจำนวนคงเหลือ
หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 3
พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 2