หน่วยงาน ระดับ จำนวนนักศึกษา กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านจิตอาสา กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
1. เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ542466350288151296346295
1) การประมงปริญญาตรี ปกติ25425824820173209244204
2) การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำปริญญาตรี ปกติ116950037000
3) นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมงปริญญาตรี ปกติ12011310287418710291
4) การประมงปริญญาตรี สมทบ1025824820173209244204
5) การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำปริญญาตรี สมทบ42950037000
2. บริหารธุรกิจ3,2671,8171,4411,2931,4368206661,268
1) การเงินปริญญาตรี ปกติ131129107104396361102
2) การจัดการปริญญาตรี ปกติ533490360344219221177320
3) การตลาดปริญญาตรี ปกติ413408349329226203167302
4) นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ปริญญาตรี ปกติ14268502655181230
5) นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลปริญญาตรี ปกติ12230043000
6) บริหารธุรกิจปริญญาตรี ปกติ8732800312600
7) บัญชีปริญญาตรี ปกติ974613510423520270208454
8) ไม่สังกัดภาคฯปริญญาตรี ปกติ10000000
9) ระบบสารสนเทศทางธุรกิจปริญญาตรี ปกติ7878656722394160
3. ผลิตกรรมการเกษตร2,2001,6151,1631,0859077779161,055
1) การส่งเสริมและสื่อสารเกษตรปริญญาตรี ปกติ32625216217713288106163
2) เกษตรเคมีปริญญาตรี ปกติ4946453924213130
3) เกษตรอินทรีย์ปริญญาตรี ปกติ81001000
4) ปฐพีศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ6868645836495258
5) พืชไร่ปริญญาตรี ปกติ344297249224124167187233
6) พืชสวนปริญญาตรี ปกติ848697507444309348407451
7) ไม่สังกัดภาคฯปริญญาตรี ปกติ472722231371517
8) วิทยาการสมุนไพรปริญญาตรี ปกติ318171716151717
9) ส่วนกลาง(คณะผลิตฯ)ปริญญาตรี ปกติ3019300187200
10) อารักขาพืชปริญญาตรี ปกติ11911697103658010086
11) การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตรปริญญาตรี สมทบ10000010
12) การส่งเสริมและสื่อสารเกษตรปริญญาตรี สมทบ8025216217713288106163
13) พืชไร่ปริญญาตรี สมทบ6297249224124167187233
4. พยาบาลศาสตร์5650051000
1) พยาบาลปริญญาตรี ปกติ5650051000
5. พัฒนาการท่องเที่ยว759468385415369250285365
1) การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวปริญญาตรี ปกติ2141089297111637182
2) พัฒนาการท่องเที่ยวปริญญาตรี ปกติ545360293318258187214283
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ875580579290470500438576
1) -ปริญญาตรี ปกติ1910100105810
2) การจัดการชุมชนปริญญาตรี ปกติ413434721231833
3) เกษตรป่าไม้ปริญญาตรี ปกติ340217217120212216214217
4) เทคโนโลยีการผลิตพืชปริญญาตรี ปกติ8856553839502656
5) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปริญญาตรี ปกติ12073732347505273
6) เทคโนโลยีการอาหารปริญญาตรี ปกติ22222222
7) เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรี ปกติ6053531032532753
8) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ปริญญาตรี ปกติ4026262326262026
9) บัญชีปริญญาตรี ปกติ159999999
10) พัฒนาการท่องเที่ยวปริญญาตรี ปกติ3932321826212131
11) รัฐศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ11167673945444065
7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร3622182365815411199117
1) การจัดการสำหรับผู้ประกอบการปริญญาตรี ปกติ28171757417
2) การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการปริญญาตรี ปกติ4635381221331121
3) การปกครองท้องถิ่นปริญญาตรี ปกติ1379093347193625
4) การประมงปริญญาตรี ปกติ11111011
5) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปริญญาตรี ปกติ7330381635231826
6) เทคโนโลยีการผลิตพืชปริญญาตรี ปกติ7240441638272732
7) รัฐศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ55555555
8. วิทยาลัยบริหารศาสตร์1,111724650537497443343621
1) รัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ511320269237246202161240
2) รัฐศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ600404381300251241182381
9. วิทยาลัยพลังงานทดแทน657441339273263181143292
1) พลังงานทดแทนปริญญาตรี ปกติ25018315914211710695134
2) วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงานปริญญาตรี ปกติ3222581731311347548158
3) วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตรปริญญาตรี ปกติ8507012000
10. วิทยาศาสตร์1,0831,069501559612473359510
1) คณิตศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ6060293134221626
2) เคมีปริญญาตรี ปกติ130130808370674674
3) เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอปริญญาตรี ปกติ66663646
4) เทคโนโลยีชีวภาพปริญญาตรี ปกติ158156869296804766
5) เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรี ปกติ2672619482114825496
6) นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมปริญญาตรี ปกติ2121009000
7) นวัตกรรมวัสดุปริญญาตรี ปกติ88004000
8) ฟิสิกส์ประยุกต์ปริญญาตรี ปกติ161611126111012
9) วัสดุศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ32333323
10) วิทยาการคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี ปกติ394389189246266198178223
11) สถิติปริญญาตรี ปกติ44343424
12) สถิติและการจัดการสารสนเทศปริญญาตรี ปกติ1616004000
11. วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร729724409365403274248344
1) เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ปริญญาตรี ปกติ2020201917151616
2) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวปริญญาตรี ปกติ6969392937272231
3) วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาตรี ปกติ28328314314217410099141
4) วิศวกรรมเกษตรปริญญาตรี ปกติ219216139109109876994
5) วิศวกรรมอาหารปริญญาตรี ปกติ138136686666454262
12. ศิลปศาสตร์1,221724581559549334322514
1) นิเทศศาสตร์บูรณาการปริญญาตรี ปกติ549327222240214130128210
2) ภาษาอังกฤษปริญญาตรี ปกติ628393359319335204194303
3) ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)ปริญญาตรี ปกติ444000001
13. เศรษฐศาสตร์538332286237300177237278
1) เศรษฐศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ211130101901075382109
2) เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมปริญญาตรี ปกติ13889796591516870
3) เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ปริญญาตรี ปกติ3400013000
4) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปริญญาตรี ปกติ7739312337112228
5) เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ปริญญาตรี ปกติ7874755952626571
14. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม466395302184281127153336
1) เทคโนโลยีภูมิทัศน์ปริญญาตรี ปกติ148132966977214699
2) ภูมิสถาปัตยกรรมปริญญาตรี ปกติ158113101511026448113
3) สถาปัตยกรรมปริญญาตรี ปกติ160150105641024259124
15. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1,012675584443371430310451
1) โคนมและโคเนื้อปริญญาตรี ปกติ1991531311097412872110
2) ผลิตสุกรปริญญาตรี ปกติ17415014613788128102110
3) สัตว์ปีกปริญญาตรี ปกติ1361141131097610574102
4) สัตวศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ43021515246103273292
5) อาหารสัตว์ปริญญาตรี ปกติ4443424230423037
6) เกษตรอัจฉริยะปริญญาตรี สมทบ240000000
7) โคนมและโคเนื้อปริญญาตรี สมทบ31531311097412872110
8) ผลิตสุกรปริญญาตรี สมทบ115014613788128102110
9) สัตว์ปีกปริญญาตรี สมทบ11141131097610574102
16. สารสนเทศและการสื่อสาร854474359283321226246259
1) การสื่อสารดิจิทัลปริญญาตรี ปกติ854474359283321226246259